Nariadenie vlády č. 22/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.02.2020
Účinnosť od 01.07.2020

22

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. januára 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 149/2019 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „pričom percentuálna zľava sa poskytuje na celé množstvo najazdených kilometrov od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2020

Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2020. Pre určenie výšky percentuálnej zľavy od 1. júla 2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.