Zákon č. 217/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Platnosť od 05.08.2020
Účinnosť od 05.08.2020

OBSAH

217

ZÁKON

zo 14. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa suma „15 792 695 566 eur“ nahrádza sumou „14 366 446 802 eur“ a suma „18 560 877 994 eur“ sa nahrádza sumou „26 319 080 528 eur“.

2. V § 1 ods. 2 sa suma „2 768 182 428 eur“ nahrádza sumou „11 952 633 726 eur“.

3. V § 4 ods. 1 sa suma „5 400 314 256 eur“ nahrádza sumou „14 015 510 250 eur“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je po súhlase vlády oprávnené v roku 2020 poskytnúť záruku skupine Európskej investičnej banky na operácie v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 do výšky 76 000 000 eur.

(6) Vláda je oprávnená v roku 2020 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti6a) prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 650 000 000 eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).“.

5. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020

(v eurách)

Ukazovateľ
ab1
Príjmy spolu14 366 446802
A.Daňové príjmy11 546 644 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku2 731 510 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby-48 281000
v tom: zo závislej činnosti-47 363 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu-918 000
daň z príjmov právnickej osoby2 546 921 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou232 870 000
A.2Dane z majetku5 000
A.3Dane za tovary a služby8 778 877 000
v tom: daň z pridanej hodnoty6 361454 000
spotrebné dane2 204 065 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti142 800 000
iné dane za tovary a služby70 558 000
A.4Dane z medzinárodného obchodu a transakcií20 408 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch20 408 000
A.5Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska17 162 000
A.6Iné dane-1 318 000
B.Nedaňové príjmy1103 341 582
C.Granty a transfery1 716461220
Tuzemské granty a transfery38 772 241
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie1 677 688 979
Výdavky spolu26319 080 528
Prebytok/ Schodok(+/-)-11 952 633 726

Príloha č. 2 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

Príjmy kapitol na rok 2020

(v eurách)

KapitolaPríjmy spoluZáväzný ukazovateľProstriedky z rozpočtu EÚ
a123
Kancelária Národnej rady SR732 413732 413
Kancelária prezidenta SR15 00010 000
Úrad vlády SR9 880 634600 0009 280 634
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kancelária Ústavného súdu SR12 10012 000
Kancelária Najvyššieho súdu SR10 00010 000
Generálna prokuratúra SR220 000220 000
Najvyšší kontrolný úrad SR20 00020 000
Slovenská informačná služba130 000130 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR1 800 0001 800 000
Ministerstvo obrany SR4 701 1254 654 505
Ministerstvo vnútra SR113 200 59352 623 34058 556 733
Ministerstvo spravodlivosti SR23 280 74217 280 742
Ministerstvo financií SR133 473 25430 468 477103 004 777
Ministerstvo životného prostredia SR338 806 964350 000338 449 964
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR107 027 452499 068106 528 384
Ministerstvo zdravotníctva SR40 466 59040 466 590
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR206 757 44214 740 500191 901 642
Ministerstvo kultúry SR1 431 1321 431 132
Ministerstvo hospodárstva SR143 171 47780 218 76462 952 713
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR710 730 5539 558 772701 171 781
Ministerstvo dopravy a výstavby SR120 996 83015 054 479105 842 351
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR200 000200 000
Štatistický úrad SR120 000120 000
Úrad pre verejné obstarávanie1 000 0001 000 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví230 000230 000
Úrad jadrového dozoru SR8 869 0008 869 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR3 310 0003 310 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR660 000660 000
Protimonopolný úrad SR200 000200 000
Národný bezpečnostný úrad16 90014 900
Správa štátnych hmotných rezerv SR907 844907 844
Všeobecná pokladničná správa12 393 576 757
Slovenská akadémia vied492 000492 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu14 366 446 802286 884 5261 677 688 979

6. V prílohe č. 3 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci a štvrtom stĺpci sa číslo „3 283 476 916“ nahrádza číslom „11 041 679 450“ a v poslednom riadku „Spolu“ v prvom stĺpci sa číslo „18 560 877 994“ nahrádza číslom „26 319 080 528“ a vo štvrtom stĺpci sa číslo „16 880 892 475“ nahrádza číslom „24 639 095 009“.

7. V prílohe č. 4 v časti 48 – Všeobecná pokladničná správa v riadku „Výdavky spolu za kapitolu“ sa číslo „3 283 476 916“ nahrádza číslom „11 041 679 450“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.