Nariadenie vlády č. 214/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.07.2020
Účinnosť od 01.08.2020

OBSAH

214

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2016 Z. z. sa mení takto:

1. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SADIVO ZEMIAKOV

Časť A

Minimálne požiadavky na základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov

1. Ak ide o základné sadivo zemiakov, počet rastlín nezodpovedajúcich odrode a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,25 %.

2. Ak ide o certifikované sadivo zemiakov, počet rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie prekročiť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,5 %.

3. Základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať tieto požiadavky týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami a požiadavky týkajúce sa príslušných kategórií sadiva zemiakov:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné sadivo zemiakov pri pestovaných rastlináchNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované sadivo zemiakov pri pestovaných rastlinách
bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])1,0 %4,0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %0 %
symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi a symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]0,8 %6,0 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]0 %0 %
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pri priamom potomstve základného sadiva zemiakovNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pri priamom potomstve certifikovaného sadiva zemiakov
symptómy infekcie vírusom4,0 %10,0 %

4. Maximálny počet generácií základného sadiva zemiakov je štyri a maximálny počet kombinovaných generácií predzákladného sadiva zemiakov na poli a základného sadiva zemiakov je sedem. Maximálny počet generácií certifikovaného sadiva zemiakov je dva. Ak generácia príslušného sadiva zemiakov nie je uvedená na úradnej náveske, príslušné sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k poslednej generácii, ktorá je povolená pre danú kategóriu.

Časť B

Minimálne požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov

1. Predzákladné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a) musí pochádzať z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu škodcov Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroid vretenovitosti zemiakov, zvinutka zemiaka, A vírus zemiaka, M vírus zemiaka, S vírus zemiaka, X vírus zemiaka a Y vírus zemiaka,

b) počet pestovaných rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody spolu nesmie prekročiť 0,01 %,

c) maximálny počet poľných generácií je štyri a

d) výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami na predzákladnom sadive zemiakov nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre pestované rastliny pri predzákladnom sadive zemiakov
bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
symptómy mozaikovitosti spôsobené RNKŠ a symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]0,1 %
viroid vretenovitosti zemiakov [PSTVD0]0 %
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre priame potomstvo predzákladného sadiva zemiakov
Symptómy vírusovej infekcie0,5 %

2. Plnenie požiadaviek uvedených v prvom bode písm. b) a d) sa zisťuje úradnými poľnými prehliadkami. Pri pochybnostiach sa úradné poľné prehliadky doplnia úradným testovaním listov.

Pri použití metód mikropropagácie sa plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) zisťuje úradným testovaním materských rastlín alebo ich testovaním pod úradným dohľadom.

Pri použití metód klonovej selekcie sa plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) zisťuje úradným testovaním klonových zásob alebo ich testovaním pod úradným dohľadom.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA KVALITU SADIVA ZEMIAKOV V DÁVKE

Časť A

Minimálne požiadavky na kvalitu základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov v dávke

Základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať tieto požiadavky na výskyt nečistôt, poškodení a regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami v dávke:

a) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie prekročiť 1,0 % hmotnosti dávky pri základnom sadive zemiakov a 2,0 % hmotnosti dávky pri certifikovanom sadive zemiakov,

b) kombinácia suchej hniloby a mokrej hniloby okrem tej, ktorá je spôsobená Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus alebo Ralstonia solanacearum nesmie prekročiť 0,5 % hmotnosti dávky, z toho mokrá hniloba nesmie prekročiť 0,2 % hmotnosti dávky,

c) vonkajšie poškodenia ako sú deformované hľuzy alebo zničené hľuzy nesmú prekročiť 3,0 % hmotnosti dávky,

d) hľuzy zasiahnuté obyčajnou chrastavitosťou zemiaka na viac ako jednej tretine povrchu hľuzy nesmú prekročiť 5,0 % hmotnosti dávky,

e) hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú prekročiť 1,0 % hmotnosti dávky,

f) výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovaným nekaranténnym škodcom v dávke nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné sadivo zemiakov v % hmotnostiNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované sadivo zemiakov v % hmotnosti
Candidatus Liberibacter0 %0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %0 %
vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje (Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO])5,0 %5,0 %
prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje (Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU])3,0 %3,0 %

g) všetky nečistoty, poškodenia a výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami podľa písmen a) až f) nesmú prekročiť 6,0 % hmotnosti dávky pri základnom sadive zemiakov a 8,0 % hmotnosti dávky pri certifikovanom sadive zemiakov.

Časť B

Minimálne požiadavky na kvalitu predzákladného sadiva zemiakov v dávke

Predzákladné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky na výskyt nečistôt, poškodení a regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami v dávke:

a) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie prekročiť 1,0 % hmotnosti dávky,

b) počet hľúz napadnutých hnilobou okrem krúžkovitosti zemiaka alebo hnedou hnilobou zemiaka nesmie prekročiť 0,2 % hmotnosti dávky,

c) počet hľúz s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie prekročiť 3,0 % hmotnosti dávky,

d) hľuzy napadnuté obyčajnou chrastavitosťou zemiaka na viac ako jednej tretine povrchu hľuzy nesmú prekročiť 5,0 % hmotnosti dávky,

e) hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky zemiakov nesmú prekročiť 0,5 % hmotnosti dávky,

f) výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami v dávke nesmie prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné sadivo zemiakov
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
vločkovitosť zemiakov napádajúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %
prašná chrastavitosť zemiaka napádajúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 %

g) všetky nečistoty, poškodenia a výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami podľa písmen b) až f) nesmú prekročiť 6,0 % hmotnosti dávky.“.

2. V prílohe č. 4 časť A znie:

Časť A

1. Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PBTC:

1.1 požiadavky na sadivo zemiakov:

a) v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny nepatriace k odrode alebo rastliny inej odrody,

b) rastliny vrátane hľúz musia byť vyrobené mikropropagáciou,

c) rastliny vrátane hľúz musia byť vyrobené v chránenom zariadení a pestovateľskom substráte, ktorý je bez výskytu škodcov,

d) hľuzy sa s výnimkou prvej generácie nesmú premnožiť,

e) rastliny musia spĺňať tieto najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre pestované rastliny pri predzákladnom sadive zemiakov triedy Únie PBTC
bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi a symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]0 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]0 %
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre priame potomstvo pri predzákladnom sadive zemiakov triedy Únie PBTC
symptómy infekcie vírusom0 %

1.2. požiadavky na sadivo zemiakov v dávke:

a) sadivo zemiakov nesmie byť napadnuté hnilobou,

b) sadivo zemiakov nesmie byť napadnuté obyčajnou chrastovitosťou,

c) sadivo zemiakov nesmie byť nadmerne scvrknuté v dôsledku dehydratácie,

d) sadivo zemiakov musí byť bez vonkajších poškodení a bez deformovaných hľúz alebo zničených hľúz,

e) predzákladné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PBTC v % hmotnosti
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
vločkovitosť zemiakov, ktorú spôsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]0 %
prašná chrastavitosť zemiaka, ktorú spôsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]0 %

2. Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PB:

2.1. požiadavky na sadivo zemiakov:

a) počet rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie spolu prekročiť 0,01 %,

b) rastliny musia spĺňať tieto najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre pestované rastliny pri predzákladnom sadive zemiakov triedy Únie PB
bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0 %
symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi a symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]0,1 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]0 %
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre priame potomstvo pri predzákladnom sadive zemiakov triedy Únie PB
symptómy infekcie vírusom0,5 %

2.2. požiadavky na výskyt nečistôt, poškodení a regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami v dávke:

a) prítomnosť sadiva zemiakov napadnutého hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiaka a hnedou hnilobou zemiaka nesmie prekročiť 0,2 % hmotnosti dávky,

b) prítomnosť sadiva zemiakov napadnutého obyčajnou chrastovitosťou na viac ako jednej tretine povrchu hľuzy nesmie prekročiť 5,0 % hmotnosti dávky,

c) prítomnosť hľúz scvrknutých v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmie prekročiť 0,5 % hmotnosti dávky,

d) prítomnosť sadiva zemiakov s vonkajším poškodením vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie prekročiť 3,0 % hmotnosti dávky,

e) prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie prekročiť 1,0 % hmotnosti dávky,

f) sadivo zemiakov musí spĺňať tieto najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami v dávke:

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PB v % hmotnosti
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0 %
vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0 %
prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0 %

g) všetky nečistoty, poškodenia a výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov alebo symptómov spôsobených regulovanými nekaranténnymi škodcami podľa písmen a) až d) a f) nesmú prekročiť 6,0 % hmotnosti dávky.“.

3. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES
L 193, 20. 7. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Ú. v. ES L 25, 30. 1. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.3/zv. 38),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).

2. Vykonávacia smernica Komisie 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013).

3. Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).

4. Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).

5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).

6. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené