Nariadenie vlády č. 212/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z.

Platnosť od 30.07.2020
Účinnosť od 01.08.2020

212

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Požiadavky na zdravie predzákladnej materskej rastliny a predzákladného materiálu

(1) Predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(2) Odber vzoriek a testovanie predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(3) Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu.

(4) Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní4) inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať4) iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.

(5) Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z blízkosti ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu podľa § 4 ods. 2 alebo § 5 ods. 2 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.“.

2. Nadpis § 12 znie:

Požiadavky na pôdu pre predzákladnú materskú rastlinu a predzákladný materiál“.

3. § 17 vrátane nadpisu znie:

㤠17

Požiadavky na zdravie základnej materskej rastliny a základného materiálu

(1) Základná materská rastlina alebo základný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na základné materské rastliny a základný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(2) Odber vzoriek a testovanie základnej materskej rastliny alebo základného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(3) Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej základnej materskej rastliny alebo základného materiálu.

(4) Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.

(5) Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú základnú materskú rastlinu alebo základný materiál z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu podľa § 16 ods. 7 alebo ods. 8 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.“.

4. Nadpis § 18 znie:

Požiadavky na pôdu pre základnú materskú rastlinu a základný materiál“.

5. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Požiadavky na zdravie certifikovanej materskej rastliny a certifikovaného materiálu

(1) Certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny; to sa nevzťahuje na certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(2) Odber vzoriek a testovanie certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(3) Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykonáva kontrolný ústav alebo dodávateľ odber vzoriek a testovanie dotknutej certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu.

(4) Vzorky odobraté podľa odsekov 2 a 3 sa zasielajú do laboratórií, ktoré sú úradne schválené kontrolným ústavom. Na odber vzoriek a testovanie podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak také protokoly neexistujú, na odber vzoriek a testovanie sa uplatňujú protokoly vypracované kontrolným ústavom alebo iným orgánom. Kontrolný ústav na požiadanie sprístupní inému orgánu alebo Komisii protokoly vypracované kontrolným ústavom. Kontrolný ústav je oprávnený požiadať iný orgán o sprístupnenie protokolov vypracovaných týmto iným orgánom.

(5) Ak sa testovaním zistí výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu ustanoveného v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorý sa týka daného rodu alebo druhu rastliny, dodávateľ odstráni napadnutú certifikovanú materskú rastlinu alebo certifikovaný materiál z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu podľa § 21 ods. 7 alebo ods. 8 alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5.“.

6. Nadpis § 23 znie:

Požiadavky na pôdu pre certifikovanú materskú rastlinu a certifikovaný materiál“.

7. V § 23 ods. 2 druhá veta znie:

„Odber vzorky a testovanie sa nevykonáva na certifikovaných ovocných drevinách; to neplatí, ak vykonanie odberu vzorky a testovanie pre príslušnú kategóriu ustanovuje príloha č. 5.“.

8. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Požiadavky na zdravie konformného materiálu

(1) Konformný materiál musí byť pri vizuálnej prehliadke v zariadeniach, na poliach a v dávkach vo fáze pestovateľského procesu bez škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, ak príloha č. 5 neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na konformný materiál v priebehu kryokonzervácie. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(2) Odber vzoriek a testovanie identifikovaného zdroja konformného materiálu alebo konformného materiálu na výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykonáva dodávateľ podľa prílohy č. 5.

(3) Pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 vykoná dodávateľ odber vzoriek a testovanie identifikovaného zdroja konformného materiálu alebo konformného materiálu.

(4) Konformný materiál, ktorý je množiteľským materiálom alebo ovocnou drevinou, možno po fáze pestovateľského procesu v dávkach uvádzať na trh, len ak je pri vizuálnej prehliadke bez výskytu prejavov alebo symptómov škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2. Splnenie požiadavky podľa prvej vety zisťuje vizuálnou prehliadkou dodávateľ.

(5) Ak dodávateľ zistí vizuálnou prehliadkou podľa odseku 1 výskyt škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, vykoná vhodné opatrenia podľa prílohy č. 5. “.

9. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť

Výroba množiteľského materiálu a ovocných drevín musí spĺňať požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť ustanovené v prílohe č. 5 s cieľom obmedziť výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny.“.

10. Slovo „produkcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „výroba“ v príslušnom tvare a slovo „vyprodukovaný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „vyrobený“ v príslušnom tvare.

11. Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a pri pochybnostiach odberom vzoriek a testovaním podľa § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3, § 17 ods. 1 a 3, § 22 ods. 1 a 3 a § 27 ods. 1, 3 a 4

Rod alebo druh rastlinyRegulovaný nekaranténny škodca
Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý Huby a riasovky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN] Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM] Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy agens mozaiky gaštana
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Citrónovník, Kumkvát, Citrónovníkovec Huby a riasovky Phytophthora citrophthora (R. E. Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO ] Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Hmyz a roztoče Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL] Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
Háďatká Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU] Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L. Lieska obyčajná Baktérie Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL] Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
Huby a riasovky Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. a Pyrus L. Dula podlhovastá, Hruška Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Huby a riasovky Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL] Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA] Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA] Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Háďatká Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L. Figovník obyčajný Baktérie Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
Huby a riasovky Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Hmyz a roztoče Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
Háďatká Heterodera fici Kirjanova [HETDFI] Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy pôvodca mozaiky figy [FGM000]
Fragaria L. Jahoda Baktérie Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Huby a riasovky Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR] Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
Háďatká Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Clover phyllody Phytoplasma [PHYP03] fytoplazma multiplikátora choroby jahôd [PHYP75]
Juglans regia L. Orech kráľovský Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
Huby a riasovky Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Hmyz a roztoče Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE] Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Malus Mill. Jabloň Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Huby a riasovky Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL] Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA] Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA] Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Háďatká Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Olea europaea L. Oliva európska Baktérie Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Háďatká Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus asociovaný so žltnutím olivových listov [OLYAV0] vírus asociovaný so žltnutím žilnatiny olivovníka [OVYAV0] vírus asociovaný so žltým žilkovaním a chradnutím olivovníka [OYMDAV]
Pistacia vera L.
Pistácia pravá
Huby a riasovky Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM] Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Háďatká Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb Slivka domáca, Mandľa obyčajná Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Huby a riasovky Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Háďatká Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY] Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Huby a riasovky Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Háďatká Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. a Prunus cerasus L. Čerešňa vtáčia, Višňa Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Huby a riasovky Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
Hmyz a roztoče Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Háďatká Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley Broskyňa obyčajná, Slivka čínska (japonská) Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
Huby a riasovky Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Hmyz a roztoče Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Háďatká Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L.
Ríbezľa
Huby a riasovky Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST] Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Hmyz a roztoče Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI] Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE] Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE] Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Háďatká Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy pôvodca mozaiky Aukuby a pôvodca žltačky čiernej ríbezle v kombinácii
Rubus L. Černica Baktérie Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG] Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Huby a riasovky Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Hmyz a roztoče Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
Vaccinium L. Brusnica Baktérie Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Huby a riasovky Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA] Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA] Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a odberom vzoriek a testovaním podľa § 10 ods. 3, 5 a 6, § 11 ods. 1 a 2, § 17 ods. 1 a 2, § 22 ods. 1 a 2, § 27 ods. 1, 2 a 4 podľa prílohy č. 5

Rod alebo druh rastlinyRegulovaný nekaranténny škodca
Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. Citrónovník, Kumkvát, Citrónovníkovec Baktérie Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Huby a riasovky Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00] viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00] pôvodca impietratúry citrusov [CSI000] vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00] vírus psorózy citrusov [CPSV00] vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) [CTV000] vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000] viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]
Corylus avellana L. Lieska obyčajná Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus mozaiky jablone [APMV00]
Cydonia oblonga Mill.
Dula podlhovastá
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] pôvodca gumovitosti jablone [ARW000] vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00] vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00] pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00] pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00] viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0] pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00] pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]
Fragaria L. Jahoda Baktérie Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Huby a riasovky Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC] Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
Háďatká Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL] Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus mozaiky arábky [ARMV00] vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0] vírus kučeravosti jahody [SCRV00] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0] vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0] vírus strakatosti jahody [SMOV00] vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00] vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
Juglans regia L Orech kráľovský Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus zvinutky čerešne [CLRV00]
Malus Mill. Jabloň Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0] pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000] vírus mozaiky jablone [APMV00] pôvodca gumovitosti jablone [ARW000] viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0] pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00] vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00] vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00] Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] poruchy plodov: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť
Olea europaea L. Oliva európska Huby a riasovky Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus mozaiky arábky [ARMV00] vírus zvinutky čerešne [CLRV00] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) Webb Mandľa obyčajná Baktérie Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Phytoplasma
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] vírus mozaiky jablone [APMV00] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] vírus šarky sliviek [PPV000] vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]
Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná Baktérie Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Phytoplasma
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] vírus mozaiky jablone [APMV00] latentný vírus marhule [ALV000] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] vírus šarky sliviek [PPV000] vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]
Prunus avium L. a Prunus cerasus L. Čerešňa vtáčia, Višňa Baktérie Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] vírus mozaiky jablone [APMV00] vírus mozaiky arábky [ARMV00] Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0] vírus zvinutky čerešne [CLRV00] vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00] vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0] vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20] vírus šarky sliviek [PPV000] vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0] vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0] vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley a ostatné druhy Prunus L. vnímavé na vírus šarky sliviek v prípade hybridov Prunus L. Slivka domáca, Slivka čínska (japonská) a i. Baktérie Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Phytoplasma
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] vírus mozaiky jablone [APMV00] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0] vírus šarky sliviek [PPV000] vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]
Prunus persica (L.) Batsch
Broskyňa obyčajná
Baktérie Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Phytoplasma
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] vírus mozaiky jablone [APMV00] latentný vírus marhule [ALV000] Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0] vírus šarky sliviek [PPV000] vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
Pyrus L. Hruška Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] pôvodca gumovitosti jablone [ARW000] vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00] vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00] Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00] pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00] viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0] pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00] pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]
Ribes L.
Ríbezľa
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus mozaiky arábky [ARMV00] vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00] vírus mozaiky uhorky [CMV000] vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00] vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
Rubus L. Černica Huby a riasovky Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG] Phytoplasma
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus mozaiky jablone [APMV00] vírus mozaiky arábky [ARMV00] vírus nekrózy ostružiny [BRNV00] Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU] vírus mozaiky uhorky [CMV000] vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]
vírus strakatosti listov maliny [RLMV00] vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0] vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00] žltá škvrnitosť maliny [RYS000] vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00] vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0] vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
Vaccinium L. Brusnica Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0] vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00] vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0] vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0] vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00] Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt v pôde sa zisťuje odberom vzoriek a testovaním podľa § 12 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 1 a 2
Rod alebo druh rastlinyRegulovaný nekaranténny škodca
Fragaria L. Jahoda Háďatká Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT] Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Juglans regia L. Orech kráľovský Háďatká Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Olea europaea L. Oliva európska Háďatká Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Pistacia vera L. Pistácia pravá Háďatká Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]
Prunus avium L. a Prunus cerasus L. Čerešňa vtáčia, Višňa Háďatká Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT] Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley
Slivka domáca, Broskyňa obyčajná, Slivka čínska (japonská)
Háďatká Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT] Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes L.
Ríbezľa
Háďatká Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Rubus L. Černica Háďatká Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT] Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

“.

12. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 221/2016 Z. z.

Požiadavky na vizuálne prehliadky, odbery vzoriek, testovanie a vhodné opatrenia podľa rodov alebo druhov a príslušných kategórií množiteľského materiálu vykonávaných podľa § 11 ods. 1, 2 a 5, § 17 ods. 1, 2 a 5, § 22 ods. 1, 2 a 5 a § 27 ods. 2 a požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť

Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.15)

Vizuálne prehliadky, odoberanie vzoriek, testovanie a vykonávanie vhodných opatrení musia spĺňať tieto požiadavky, ktoré sa týkajú daných rodov alebo druhov množiteľského materiálu:

1. Castanea sativa Mill.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

b) Predzákladný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť

Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky na výskyt Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

1. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

2. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

c) Základný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

2. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a ovocných drevinách od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

d) Certifikovaný materiál a konformný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. certifikovaný materiál a ovocné dreviny konformného materiálu musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

2. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na certifikovanom materiáli a ovocných drevinách konformného materiálu od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

3. certifikovaný materiál a ovocné dreviny konformného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr musia byť odstránené, zvyšný množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia podrobiť vizuálnym prehliadkam v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred uvedením na trh nesmú byť vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

2. Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

a) Predzákladný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.. Pri každej predzákladnej materskej rastline sa tri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v trojročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa šesť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v šesťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

b) Základný materiál

Vizuálna prehliadka

Dvakrát za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Odber vzoriek a testovanie

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa musí každé tri roky vykonať odber vzoriek a testovanie každej základnej materskej rastliny na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a každé tri roky sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. tak, aby boli v priebehu dvoch rokov otestované všetky základné materské rastliny. Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie všetkých základných materských rastlín vo výrobnej prevádzke. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa musí každých šesť rokov vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al.

c) Certifikovaný materiál

Vizuálna prehliadka

Dvakrát za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa musia vykonať vizuálne prehliadky na zistenie všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Odber vzoriek a testovanie

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé štyri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ) tak, aby boli v priebehu ôsmich rokov otestované všetky certifikované materské rastliny.

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ) tak, aby boli v priebehu troch rokov otestované všetky certifikované materské rastliny. Pri pochybnostiach o výskyte škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem tristézy citrusov (izoláty EÚ) sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu.

Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie všetkých certifikovaných materských rastlín vo výrobnej prevádzke.

d) Základný materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

2. na základnom materiáli a certifikovanom materiáli ovocných drevín, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a na množiteľskom materiáli sa pred uvedením na trh musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ),

3. na certifikovanom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

4. pri certifikovanom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu:

vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley alebo Spiroplasma citri Saglio et al. na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny so symptómami a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a

pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaného materiálu a ovocných drevín na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke sa nesmie zistiť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín, pričom tento množiteľský materiál a ovocné dreviny s potvrdeným výskytom sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť; pri certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v bezprostrednej blízkosti sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok certifikovaný materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

e) Konformný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Konformný materiál a ovocné dreviny musia pochádzať z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, pri ktorom sa vizuálnou prehliadkou, odberom vzoriek a testovaním zistilo, že je bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2.

Ak sa identifikovaný zdroj množiteľského materiálu uchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých osem rokov sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného množiteľského materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

Ak sa identifikovaný zdroj množiteľského materiálu neuchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného množiteľského materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

2. na konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a ak ide o konformný materiál, pred uvedením na trh sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ),

3. na konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, nesmú byť vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, všetky symptomatické dreviny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

4. pri konformnom materiáli a ovocných drevinách, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. alebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a

pred uvedením na trh sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu a ovocných drevín na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke sa nesmie zistiť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín, pričom tento konformný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť; pri konformnom materiáli a ovocných drevinách v bezprostrednej blízkosti sa musí vykonať náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok konformný materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

3. Corylus avellana L.

Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

4. Cydonia oblonga Mill.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa pri Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. musia vykonať v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia. Pri ostatných regulovaných nekaranténnych škodcoch sa vizuálne prehliadky musia vykonať raz za rok.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16)

1. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., alebo

2. predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok predzákladný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

e) Základný materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.

f) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2. konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť bezodkladne odstránené a zničené.

5. Ficus carica L.

Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

6. Fragaria L.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok v priebehu vegetačného obdobia. Olistenie Fragaria L. sa musí podrobiť vizuálnej prehliadke na zistenie výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

Pri množiteľskom materiáli a rastlinách vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú kratšie ako tri mesiace, sa počas tohto obdobia musí vykonať jedna vizuálna prehliadka.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom raz za vegetačné obdobie musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman

1a. základný materiál a rastliny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení základného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý základný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutého množiteľského materiálu a rastlín sa musia zničiť,

2. výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King

2a. základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

3. po zistení výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman

3a. musí sa dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň desať rokov od zistenia výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý základný materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo

3b. musí sa zaznamenávať história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,

4. po zistení výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King sa musí dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň jeden rok od zistenia výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý základný materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať,

5. požiadavky, ktoré sa týkajú výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C. J. Hickman a okrem vírusov:

5a. podiel základného materiálu a rastlín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,05 % pri Aphelenchoides besseyi,

- 0,1 % pri fytoplazme multiplikátora choroby jahôd,

- 0,2 % pri

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb,

- 0,5 % pri

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

- 1 % pri Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, pričom napadnutý základný materiál a ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť odstránené a zničené.

5b. pri pozitívnom výsledku testu základného materiálu a rastlín, ktorý preukazuje symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa množiteľský materiál a ovocné dreviny musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

6. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a rastlín a tento základný materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman

1a. certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení certifikovaného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý certifikovaný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutých rastlín sa musia zničiť,

2. výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King

2a. certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a rastlín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

3. po zistení výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman

3a. musí sa dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň desať rokov od zistenia výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo

3b. musí sa zaznamenávať história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,

4. po zistení výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingsa sa musí dodržať obdobie odpočinku v trvaní aspoň jeden rok od zistenia výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa dotknutý množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať,

5. požiadavky, ktoré sa týkajú výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C. J. Hickman a okrem vírusov:

5a. podiel certifikovaného materiálu a rastlín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,1 % pri Phytonemus pallidus Banks,

- 0,5 % pri

Aphelenchoides besseyi Christie,

fytoplazma multiplikátora choroby jahôd,

- 1 % pri

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

fytoplazma fylódie ďateliny,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen,

- 2 % pri,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb, pričom napadnutý množiteľský materiál a ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny musia byť odstránené a zničené.

5b. pri pozitívnom výsledku testu certifikovaného materiálu a rastlín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa množiteľský materiál a ovocné dreviny musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

6. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % certifikovaného materiálu a rastlín a tento certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

e) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri výskyte symptómov Phytophthora fragariae C. J. Hickman na olistení sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Phytophthora fragariae C. J. Hickman

1a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Phytophthora fragariae C. J. Hickman alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na olistení konformného materiálu a rastlín v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C. J. Hickman a všetok napadnutý konformný materiál a ovocné dreviny a rastliny v okruhu s polomerom aspoň 5 m musia byť označené, vylúčené zo zberu a uvádzania na trh a po zbere nenapadnutého konformného materiálu a rastlín sa musia zničiť,

2. výskyt Xanthomonas fragariae Kennedy & King

2a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King,

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo

2c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 5 % konformného materiálu a rastlín a tento konformný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

3. pri pozitívnom výsledku testu konformného materiálu a rastlín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, sa konformný materiál a ovocné dreviny musí bezodkladne odstrániť a zničiť.

7. Juglans regia L.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných rastlín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

e) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

8. Malus Mill.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

1a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok predzákladný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

e) Základný materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

1a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

f) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

1a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

9. Olea europaea L.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 30 rokov otestované všetky tieto rastliny.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri materských rastlinách používaných na výrobu semien sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto materských rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 40 rokov otestované všetky tieto materské rastliny. Pri ostatných materských rastlinách, ktoré nie sú určené na výrobu semien, sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 tak, aby boli v priebehu 30 rokov otestované všetky tieto materské rastliny.

e) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

10. Pistacia vera L.

Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

a) Predzákladný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley) sa musia vykonať dvakrát za rok. Vizuálne prehliadky na zistenie výskytu všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Predzákladný materiál a ovocné dreviny Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek.

Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek. Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z materských rastlín, ktoré boli testované počas predchádzajúcich piatich vegetačných období a na ktorých nebol zistený Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Pri každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastline sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. Pri Prunus persica (L.) Batsch sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny musí vykonať odber vzoriek každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny a testovanie na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Pri každom strome vysadenom úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj pri najdôležitejších opeľujúcich stromoch vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek. Pri každej predzákladnej materskej rastline sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín, ktoré sa týkajú daného druh rastliny, a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1. Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu predzákladných materských rastlín.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky Phytoplasma:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

1a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo

1c. predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín; izolačná vzdialenosť vo výrobnej prevádzke závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v danej oblasti a od relevantných rizík určených kontrolným ústavom na základe vizuálnej prehliadky,

2. výskyt vírusu šarky sliviek

2a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

2c. predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín; izolačná vzdialenosť vo výrobnej prevádzke závisí od regionálnych podmienok, druhu predzákladného materiálu, prítomnosti vírusu šarky sliviek v danej oblasti a od relevantných rizík určených kontrolným ústavom na základe vizuálnej prehliadky;

3. výskyt Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

3a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie alebo

3b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringaepv.persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

4. výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

4a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo

4b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na predzákladnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

b) Základný materiál, certifikovaný materiál a konformný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

1. Pri materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a každých desať rokov sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

2. Pri materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každý rok musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín okrem tých, ktoré sú určené na výrobu podpníkov, na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu desiatich rokov otestované všetky tieto rastliny.

Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek sa musí vykonať každý rok, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín Prunus domestica L. určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať počas predchádzajúcich piatich vegetačných období, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých desať rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 pri pochybnostiach o ich výskyte.

Pri kvitnúcich materských rastlinách sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Pri Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Pri nekvitnúcich materských rastlinách sa každé tri roky na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

1. Pri materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu 15 rokov otestované všetky tieto rastliny. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať každých 15 rokov.

2. Pri materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v priebehu 15 rokov otestované všetky tieto rastliny.

Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek sa musí vykonať každý rok, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek. Odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených na výrobu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa musí vykonať počas predchádzajúcich piatich vegetačných období, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 pri pochybnostiach o ich výskyte.

Pri kvitnúcich materských rastlinách sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. Pri Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, aj najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Pri nekvitnúcich materských rastlinách sa každé tri roky na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

e) Základný materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

1a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

2. výskyt vírusu šarky sliviek

2a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

2c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu vírusu šarky sliviek,

3. výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

3a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

3b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

3c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

4. výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

4a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

4b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na základnom materiáli a certifikovanom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

4c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

f) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, z ktorého sa v priebehu troch predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek.

Podpníky konformného materiálu Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. musia byť vyrobené z identifikovaného zdroja množiteľského materiálu, z ktorého sa v priebehu piatich predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

Pri pochybnostiach o výskyte Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu konformného materiálu a ovocných drevín.

Na základe posúdenia rizika napadnutia ovocných drevín konformného materiálu, ktoré nepreukazujú symptómy vírusu šarky sliviek, sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto ovocných drevín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a symptomatických drevín v bezprostrednej blízkosti.

Ak konformný materiál a ovocné dreviny preukazujú pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, musí sa vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín na Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemüller & Schneider v dávkach, v ktorých sa nachádza symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny.

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

1a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, alebo

1d. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

2. výskyt vírusu šarky sliviek

2a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu vírusu šarky sliviek,

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

2c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 1 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu vírusu šarky sliviek,

3. výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

3a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

3b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

3c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

4. výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

4a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

4b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť na konformnom materiáli a ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť, alebo

4c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

12. Pyrus L.

a) Všetok množiteľský materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

b) Predzákladný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa 15 rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

Ak je na výrobu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, povolená výnimka podľa osobitného predpisu,16) musia byť splnené tieto požiadavky:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

1a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. predzákladný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. predzákladný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

c) Základný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Pri základných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každé tri roky musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

d) Certifikovaný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Pri certifikovaných materských rastlinách, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých päť rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých 15 rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu týchto rastlín na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

e) Základný materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

1a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál a certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického základného materiálu a certifikovaného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. základný materiál a certifikovaný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

f) Konformný materiál

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

1a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť alebo

1c. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 2 % konformného materiálu a ovocných drevín a tento konformný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického konformného materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický konformný materiál a ovocné dreviny, sa musí testovať s negatívnym výsledkom výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider,

2. výskyt Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

2a. konformný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

2b. konformný materiál a ovocné dreviny vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musí podrobiť vizuálnej prehliadke a všetok konformný množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré preukazujú symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

13. Ribes L.

a) Predzákladný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa štyri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v štvorročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

b) Základný materiál, certifikovaný materiál a konformný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

c) Základný materiál

Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:

Podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, nesmie prekročiť 0,05 % a tento množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.

d) Certifikovaný materiál

Požiadavky na výrobnú prevádzku, miesto výroby a oblasť:

Podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, nesmie prekročiť 0,5 % a tento množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.

14. Rubus L.

a) Predzákladný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v dvojročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

b) Základný materiál

Vizuálna prehliadka

Ak sa základný materiál a ovocné dreviny pestujú na poli alebo v črepníkoch, vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Pri základnom materiáli a ovocných drevinách vyrobených mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú kratšie ako tri mesiace, sa počas tohto obdobia musí vykonať jedna vizuálna prehliadka.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. ak je výsledok testu základného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, pozitívny, množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

2. výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:

podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,1 % pri:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, pričom napadnutý základný materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť,

3. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 0,25 % základného materiálu a ovocných drevín a tento základný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

c) Certifikovaný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. ak je výsledok testu certifikovaného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka, pozitívny, certifikovaný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť,

2. výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:

podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,5 % pri Resseliella theobaldi Barnes,

- 1 % pri

Agrobacterium spp. Conn.

Rhodococcus fascians Tilford, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť,

3. vo výrobnej prevádzke nesmú byť symptómy všetkých vírusov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na viac ako 0,5 % certifikovaného materiálu a ovocných drevín a tento certifikovaný materiál, ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

d) Konformný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať, ak sú pri vizuálnej prehliadke nejasné symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka. Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2 okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

Ak je výsledok testu konformného materiálu a ovocných drevín, ktoré preukazujú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pozitívny, konformný materiál a ovocné dreviny sa musia bezodkladne odstrániť a zničiť.

15. Vaccinium L.

a) Predzákladný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Pri každej predzákladnej materskej rastline sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 2 a pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1.

b) Základný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať dvakrát za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musia vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

2. výskyt Diaporthe vaccinii Shear

2a. základný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo

2b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear,

3. podiel základného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,1 % pri Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck,

- 0,5 % pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.

c) Certifikovaný materiál a konformný materiál

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa musia vykonať raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa musí vykonať pri pochybnostiach o výskyte regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohách č. 1 a 2.

d) Certifikovaný materiál

Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť:

1. výskyt Diaporthe vaccinii Shear

1a. certifikovaný materiál a ovocné dreviny musia byť vyrobené v oblasti bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo

1b. vo výrobnej prevádzke nesmú byť v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear

2. podiel certifikovaného materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke, ktoré preukazujú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy regulovaných nekaranténnych škodcov, nesmie prekročiť tieto hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov:

- 0,5 % pri

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck,

- 1 % pri Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, pričom napadnutý množiteľský materiál, ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia odstrániť a zničiť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.

16) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/925 z 29. mája 2017, ktorým sa určitým členským štátom dočasne povoľuje certifikovať predzákladný materiál určitých druhov ovocných drevín z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/167 (Ú. v. EÚ L 140, 31. 5. 2017).“.

13. Príloha č. 7 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené