Oznámenie č. 204/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátni a Moldavskou republikou

Platnosť od 28.07.2020

204

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 2012 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (predbežné vykonávanie oznámenie č. 204/2017 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1143 z 10. mája 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 21. júna 2018.

Slovenská republika 13. júla 2018 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudne platnosť 2. augusta 2020 v súlade s článkom 29 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 2. augusta 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 292/3
z 20. októbra 2012.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené