Nariadenie vlády č. 186/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z.

Platnosť od 03.07.2020
Účinnosť od 03.07.2020

OBSAH

186

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 2, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. V § 1 odsek 4 znie:

(4) Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa § 293et ods. 1 zákona a odsekov 1 až 3 uplynie najneskôr 31. augusta 2020.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené