138

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. mája 2020

o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 108a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „informácia o dôchodkoch“) je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Lehoty na zasielanie a forma informácie o dôchodkoch

(1) Informácia o dôchodkoch sa zasiela sporiteľovi v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 59 rokov.

(2) Ak sporiteľ nie je poberateľom dôchodku podľa § 29 ods. 1 zákona, informácia o dôchodkoch sa zasiela sporiteľovi opakovane v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 62 rokov.

(3) Informácia o dôchodkoch sa zasiela písomne v elektronickej podobe alebo listinnej podobe; na postup pri jej zasielaní sa primerane použije § 108 ods. 2 zákona.

(4) V informácii o dôchodkoch sa môže použiť hypertextové prepojenie na informácie zo starobného dôchodkového sporenia.

(5) Za hypertextové prepojenie sa na účely tohto opatrenia považuje zvýraznený text uvedený v informácii o dôchodkoch zasielanej sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.

§ 3

Podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie informácie o dôchodkoch

Aktualizovaná informácia o dôchodkoch sa sprístupňuje ku dňu účinnosti zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu súvisiacej s dôchodkami vyplácanými zo starobného dôchodkového sporenia, a to na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti prostredníctvom pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu sporiteľa.


§ 4

Prechodné ustanovenie

(1) V roku 2021 sa sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom dôchodku podľa § 29 ods. 1 zákona, zašle informácia o dôchodkoch podľa vzoru uvedeného v

a) prílohe č. 1, ak sa narodil v roku 1959 až 1962,

b) prílohe č. 2, ak sa narodil v roku 1958 alebo skôr.

(2) Informácia o dôchodkoch podľa odseku 1 sa sporiteľovi zašle najneskôr do 31. januára 2021.

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (oznámenie č. 195/2017 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Milan Krajniak v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 138/2020 Z. z.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 138/2020 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.