Zákon č. 128/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.05.2020
Účinnosť od 21.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

21.05.2020

Pôvodný predpis

21.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené