Oznámenie č. 11/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018

Platnosť od 20.01.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2020.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené