Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020 do02.10.2020
Literatúra 4

103

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 2020

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2

Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona sa považuje za splnenú.

§ 3

(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 600 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá

a) z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby,

b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,

c) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie,

d) nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.1)

(2) Podmienky podľa odseku 1 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením. Podmienka, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti, a podmienka, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom voči daňovému úradu a colnému úradu, ustanovené osobitným predpisom2) sa na účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1 považujú za splnené. Zmenu podmienok podľa odseku 1 žiadateľ oznámi do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena skutočnosti nastala.

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1, v sume 210 eur mesačne, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(4) Vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.

(5) Na oznámenie výsledku posúdenia dotácie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 12 ods. 2 zákona.

(6) Ak bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, dotácia podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona sa na ten istý účel neposkytne.

§ 4

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno v čase krízovej situácie poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe.

§ 5

Podmienka, že žiadateľ podľa § 9 ods. 3 zákona neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania a nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ustanovená osobitným predpisom3) sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4, považuje za splnenú. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa prvej vety do 30 dní odo dňa skončenia krízovej situácie, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.

§ 6

(1) Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti a odborné hodnotenie žiadosti.

(2) Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženia príloh k žiadosti.

(3) Odborným hodnotením žiadosti sa overuje

a) súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a týmto nariadením vlády,

b) vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,

c) primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.

(4) Odborné hodnotenie žiadosti vykoná odborný hodnotiteľ, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(5) Odborné hodnotenie žiadosti sa zaznamená v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.

(6) Výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú v hárku celkových výsledkov odborného hodnotenia, v ktorom sa uvedie názov žiadateľa, cieľová skupina, výška požadovanej dotácie, suma navrhovaná odborným hodnotiteľom, účel dotácie, meno odborného hodnotiteľa.

(7) Formálne a odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 sa vykoná do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Komisia podľa § 12 ods. 1 zákona (ďalej len „komisia“) posúdi žiadosť podľa prvej vety do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

(8) Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom podľa § 12 ods. 4 zákona sa uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 1 až 7.

§ 7

(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona a podľa § 3 posúdi komisia.

(2) Žiadatelia, ktorí splnili podmienky ustanovené v § 3 ods. 1, budú zahrnutí do zoznamu žiadateľov o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3, ktorý bude predložený na posúdenie komisii. V zozname žiadateľov podľa prvej vety sa uvedie aj mesiac, od ktorého sa navrhuje poskytovať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3.

(3) Ak je podaná žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona, ministerstvo overí skutočnosti uvedené v žiadosti a súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a posúdi vhodnosť, účelnosť a primeranosť požadovanej dotácie, a to aj prostredníctvom dostupných informačných systémov. Na základe overenia a posúdenia podľa prvej vety sa vypracuje sumárny hárok výsledkov hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona s odporučenou výškou dotácie, ktorý bude predložený na posúdenie komisii.

(4) Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou podľa odsekov 2 a 3 je odporúčanie žiadosti na schválenie alebo odporúčanie žiadosti na neschválenie s odôvodnením.

(5) Výsledky posúdenia žiadosti komisiou sú podkladom pre rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o žiadosti.

§ 8

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 nepodlieha zúčtovaniu.

§ 9

Na webovom sídle ministerstva sa zverejňuje

a) aktualizovaný okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády,

b) aktualizovaný časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády,

c) aktualizované zloženie komisie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska.

§ 10

(1) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole podľa § 4 ods. 6 zákona, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo v čase krízovej situácie alebo v čase prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu do účinnosti tohto nariadenia vlády, považuje za splnenú.

(2) Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu

a) vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo

b) prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.

§ 11

(1) Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 sa v sume 105 eur poskytne aj za marec 2020, ak žiadateľ za marec 2020 splnil podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 v rozsahu najmenej 10 kalendárnych dní.

(2) Ak je zo žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona podanej pred účinnosťou tohto nariadenia možné predpokladať, že žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1, ministerstvo žiadateľa vyzve na predloženie žiadosti podľa § 3 ods. 4, ktorú žiadateľ môže doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu.


§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.


Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z.

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky

Poznámky pod čiarou

1) § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.

2) § 8a ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 8a ods. 4 písm. b) a d) zákona č. 523/2004 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.