Vyhláška č. 1/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platnosť od 10.01.2020
Účinnosť od 15.01.2020
Literatúra 62

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 23. decembra 2019

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii

a) učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,

b) majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,

c) vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3,

d) korepetítor sú uvedené v prílohe č. 4,

e) školský tréner sú uvedené v prílohe č. 5,

f) pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6,

g) zahraničný lektor sú uvedené v prílohe č. 7,

h) školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 8,

i) učiteľ profesijného rozvoja sú uvedené v prílohe č. 9.

(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kategórii

a) učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,

b) majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,

c) vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii

a) psychológ a školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10,

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 11,

c) kariérový poradca sú uvedené v prílohe č. 12,

d) logopéd a školský logopéd sú uvedené v prílohe č. 13,

e) liečebný pedagóg sú uvedené v prílohe č. 14,

f) sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15.

§ 2

(1) Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu pedagogického zamestnanca podľa príloh č. 1 až 9. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je pri posudzovaní

a) úplného stredného odborného vzdelania

1. vysvedčenie o maturitnej skúške,

2. vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,

3. vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške alebo

4. vysvedčenie o maturitnej skúške a osvedčenie o úplnej kvalifikácii1) vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,2)

b) vyššieho odborného vzdelania vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,

c) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa

1. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

2. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo

3. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o majstra odbornej výchovy,

d) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

1. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

2. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo

3. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o vyučovanie odborných vyučovacích predmetov alebo o praktické vyučovanie.

(2) Kvalifikačné predpoklady odborného zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca podľa príloh č. 10 až 15. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je

a) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu alebo

b) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania.

(3) Ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 1 a 2 len na základe dokladov uvedených v prílohách č. 1 až 16, k príslušnému dokladu o získanom vzdelaní sa prikladá aj informácia o obsahu záverečnej skúšky.

(4) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa cudzieho jazyka okrem jazykovej prípravy v cudzom jazyku v materskej škole sa posudzujú na základe porovnania získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a požadovaného vzdelania podľa prílohy č. 1 na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je

a) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

b) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania,

c) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške alebo

d) vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak ide o vyučovanie cudzieho jazyka na druhom stupni základnej školy alebo ak ide o vyučovanie cudzieho jazyka v prvom ročníku až štvrtom ročníku gymnázia s osemročným štúdiom.

(5) Na posudzovanie kvalifikačných predpokladov na účely splnenia podmienky výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahujú odseky 1 až 3 rovnako.

§ 3

(1) Ak ide o učiteľa, vychovávateľa alebo o majstra odbornej výchovy, kvalifikačné predpoklady vrátane kvalifikačných predpokladov uvedených v § 3 ods. 1 a 2 sa posudzujú aj s ohľadom na

a) druh školy a typ školy alebo na školské zariadenie a

b) poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(2) Ak ide o učiteľa odborných vyučovacích predmetov, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním obsahu vyučovaných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu a obsahu získaného vzdelania.

(3) Ak ide o majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním odboru vzdelávania, v ktorom majster odbornej výchovy alebo pedagogický zamestnanec pracoviska praktického vyučovania poskytuje výchovu a vzdelávanie, a obsahu získaného vzdelania.

(4) Ak ide o pedagogického zamestnanca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“), kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj s ohľadom na poskytovanie výchovy v špecializovanej samostatnej skupine pre

a) deti s poruchami správania alebo

b) deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli v zariadení sociálnej pomoci týrané, sexuálne zneužívané alebo že v tomto zariadení boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

(5) Ak ide o odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, rozsah požadovaného vzdelania, ktorý tvoria kvalifikačné predpoklady, sa posudzuje aj s ohľadom na vykonávanie odborných činností, ktoré tvoria druh sociálnej služby v zariadení sociálnej pomoci a s ohľadom na vekovú skupinu detí v tomto zariadení.

§ 4

(1) Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa posudzuje na základe dokladov, ktorými sú

a) doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca,

b) pracovný posudok vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca, alebo

c) potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca.

(2) Vykonanie prvej atestácie učiteľa profesijného rozvoja sa posudzuje na základe dokladu, ktorým je

a) osvedčenie o vykonaní prvej atestácie alebo

b) iný doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 90 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona.

§ 5

(1) Pri posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov na základe dokladu uvedeného v prílohe č. 16 alebo obsahu študijného programu sa porovnáva obsah absolvovaného vzdelávania s obsahom

a) profesijného štandardu pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca,

b) štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu a

c) vyučovacieho predmetu alebo skupiny vyučovaných predmetov.

(2) Ak sa posudzujú kvalifikačné predpoklady na základe dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte, pri posúdení sa postupuje podľa výroku rozhodnutia orgánu, ktorý doklad o uznaní odbornej kvalifikácie vydal.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2020.


Martina Lubyová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

Príloha č. 2 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy

Príloha č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ

Príloha č. 4 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii korepetítor

Príloha č. 5 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský tréner

Príloha č. 6 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

Príloha č. 7 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii zahraničný lektor

Príloha č. 8 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg

Príloha č. 9 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ profesijného rozvoja

Príloha č. 10 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii psychológ a školský psychológ

Príloha č. 11 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Príloha č. 12 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii kariérový poradca

Príloha č. 13 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii logopéd a školský logopéd

Príloha č. 14 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii liečebný pedagóg

Príloha č. 15 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii sociálny pedagóg

Príloha č. 16 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných predpokla

Poznámky pod čiarou

1) § 19 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.