Zákon č. 6/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 09.01.2019
Účinnosť od 01.02.2019 do31.12.2019 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019 okrem čl. I bodu 2 § 4a ods. 1 druhej vety, bodu 5 § 7 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou, čl. II bodu 1 § 10 ods. 8 písm. b) časť vety za bodkočiarkou, bodu 7 § 202 ods. 2 poslednej vety časť vety za bodkočiarkou, bodu 9 § 2...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené