Oznámenie č. 421/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014

Platnosť od 11.12.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené