Zákon č. 381/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 19.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do30.06.2020 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 1, čl. II bodu 3, čl. III, čl. IV a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodov 2 až 5 a čl. II bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2020 Delená účinnosť
01.01.2020 - 30.06.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2019 - 31.12.2019

Všetky časové verzie

01.12.2019

Pôvodný predpis

19.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené