Zákon č. 296/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.10.2019
Účinnosť od 15.10.2019 do31.12.2020 (za 9 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 3, 5, 7 až 9, 13 až 20, 22, 25, 26, 28 až 33, 36 a 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2019, čl. I bodu 4 § 2 písm. p), bodov 6, 11, 23 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodo...

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené