Zákon č. 211/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.02.2020 do30.06.2020 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čl. II § 34d, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2020, a čl. I bodu 38 a bodu 66 § 60i, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené