Vyhláška č. 207/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Platnosť od 12.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

207

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 1. júla 2019,

ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 158/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 zákona.

§ 2

Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch je uvedený v prílohe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Gabriela Matečná v. r.


Príloha k vyhláške č. 207/2019 Z. z.

SPÔSOB URČENIA VÝŠKY NÁJOMNÉHO K LESNÝM POZEMKOM ZA HOSPODÁRENIE V LESOCH


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené