Zákon č. 61/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené