Zákon č. 61/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2018 - 31.12.2018

Všetky časové verzie

01.04.2018

Pôvodný predpis

08.03.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené