Nariadenie vlády č. 342/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

Platnosť od 04.12.2018
Účinnosť od 02.01.2019

342

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. novembra 2018

o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) technické požiadavky na plavidlá, ktoré sú prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách Európskej únie (ďalej len „vodná cesta“) uvedených v § 3,

b) technické prehliadky plavidiel,

c) rozdelenie vodných ciest na zóny,

d) podmienky vydávania a evidencie lodných osvedčení,

e) prideľovanie a používanie jednotného identifikačného čísla plavidla a

f) podmienky zápisu, výmazu a ochrany údajov v Európskej databáze trupov plavidiel.

§ 2

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na plavidlo, ktorým je

a) loď vnútrozemskej plavby, ktorej dĺžka je najmenej 20 m; dĺžkou plavidla sa rozumie maximálna dĺžka trupu plavidla v metroch bez kormidla a čeleňa,

b) loď vnútrozemskej plavby, ktorej ponorený objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je najmenej 100 m3 a ktorá podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii;1) šírkou plavidla sa rozumie maximálna šírka trupu plavidla v metroch meraná po vonkajší okraj obšívky bez bočných lopatových kolies, odierok alebo iných zabudovaných zariadení a ponorom plavidla sa rozumie zvislá vzdialenosť v metroch medzi najnižším bodom trupu bez zohľadnenia kýlu alebo iných pripevnených prípojných zariadení a čiarou najväčšieho ponoru,

c) remorkér, ktorý je určený na vlečenie plavidla uvedeného v písmene a), b) alebo v písmene f),

d) tlačný remorkér, ktorý je určený na tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a), b) alebo v písmene f),

e) osobná loď, ktorou sa rozumie výletná loď alebo kajutová loď postavená a vybavená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,

f) plávajúci stroj.2)

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) prievoznú loď,3)

b) vojenskú loď,

c) námornú loď vrátane remorkéra a tlačného remorkéra, ktorá

1. vykonáva plavbu v pobrežných vodách alebo v pobrežných vodách má základňu alebo

2. dočasne vykonáva plavbu na vodných cestách za predpokladu, že má

2a. osvedčenie, ktoré preukazuje zhodu s medzinárodnými zmluvami,4) alebo rovnocenné osvedčenie,

2b. osvedčenia vydané podľa osobitného predpisu,5) ak ide o osobnú loď, na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,4)

2c. osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, ak ide o rekreačné plavidlo, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,4) alebo

2d. osvedčenie a označenie voľného boku v súlade s právnymi predpismi štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, ak ide o námornú loď, na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy.4)

§ 3

Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty rozdeľujú na tieto zóny:

a) zóna 1, 2, 3 a 4, pričom

1. zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/1629“) v kapitole 1 prílohy I,

2. zóna 3 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 2 prílohy I smernice (EÚ) 2016/1629,

3. zóna 4 zahŕňa vodné cesty, ktoré nie sú uvedené v prvom bode a druhom bode a na ktorých môžu vykonávať plavbu plavidlá uvedené v § 2 ods. 1,

b) zóna R, ktorá zahŕňa vodné cesty uvedené v písmene a), na ktorých môžu vykonávať plavbu plavidlá uvedené v § 2 ods. 1, ktoré majú vydané lodné osvedčenia podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne po 5. októbri 2016.

§ 4

(1) Plavidlá uvedené v § 2 ods. 1 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

(2) Plavidlá uvedené v § 2 ods. 1, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách uvedených v § 3, musia mať na palube,

a) ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty,

1. lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, alebo

2. lodné osvedčenie Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“), ak plavidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sú rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými v Revidovanom dohovore pre plavbu na Rýne,

b) ak vykonávajú plavbu v zóne 1, 2, 3 alebo v zóne 4 vodnej cesty, lodné osvedčenie alebo lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne; ak plavidlo spĺňa dodatočné technické požiadavky podľa prílohy III smernice (EÚ) 2016/1629, musí mať aj doplnkové lodné osvedčenie Európskej únie.

(3) Dopravný úrad podľa osobitného predpisu6) vydá lodné osvedčenie

a) novému plavidlu na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla vykonanej pred uvedením plavidla do prevádzky,

b) plavidlu v prevádzke na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti lodného osvedčenia.

(4) Nesplnenie technických požiadaviek uvedených v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629 Dopravný úrad podľa osobitného predpisu7) vyznačí v lodnom osvedčení. Ak tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môže plavidlo uvedené v odseku 3 písm. b) pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti, ktoré nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 1, nenahradia alebo nevymenia za komponenty a časti, ktoré spĺňajú tieto technické požiadavky.

(5) Zjavné nebezpečenstvo podľa odseku 4 sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky, ktoré sa týkajú konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti alebo osobitných funkcií plavidla. Odchýlky ustanovené v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629 sa nepovažujú za nedostatky, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo. Náhrada existujúcich komponentov za zhodné komponenty alebo za komponenty rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu podľa odseku 4.

(6) Prevádzkovateľ plavidla, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, môže písomne požiadať Dopravný úrad o vydanie lodného osvedčenia. Dopravný úrad podľa osobitného predpisu6) písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla vyhovie a vydá lodné osvedčenie, ak plavidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(7) Vzor lodného osvedčenia je ustanovený v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

§ 5

(1) Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla Dopravný úrad podľa osobitného predpisu6) môže vydať plavidlu, ktoré nemá platné lodné osvedčenie, ale jeho schopnosť plavby je primerane zaručená, dočasné lodné osvedčenie, ak ide o

a) plavidlo, ktoré má doplávať na určité miesto na účely získania lodného osvedčenia,

b) plavidlo, ktorého lodné osvedčenie je stratené, odcudzené, znehodnotené alebo bolo dočasne odobraté,

c) plavidlo, ktorého lodné osvedčenie sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky,

d) plavidlo, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie lodného osvedčenia,

e) plavidlo, ktoré je poškodené v takom rozsahu, že jeho stav už nie je v súlade s lodným osvedčením,

f) plávajúce zariadenie8) alebo plávajúce teleso, ak má vykonať špeciálne prepravné činnosti, na ktoré je potrebné mať dočasné lodné osvedčenie,

g) plavidlo, ktoré sa odchyľuje od technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády po uplynutí platnosti týchto odchýlok alebo ktoré použije nové technológie.

(2) Dočasné lodné osvedčenie sa vydá na

a) jednu konkrétnu cestu trvajúcu najviac jeden mesiac, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. a) a d) až f),

b) najviac tri mesiace, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) a c),

c) šesť mesiacov, ak ide o plavidlo uvedené v odseku 1 písm. g); vtedy možno dočasné lodné osvedčenie predĺžiť vždy najviac na šesť mesiacov.

(3) Vzor dočasného lodného osvedčenia je ustanovený v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

§ 6

(1) Ak sa na plavidle s platným lodným osvedčením vykonala prestavba alebo oprava, ktorá ovplyvnila konštrukčnú pevnosť plavidla, plavebnú prevádzku plavidla, ovládateľnosť plavidla alebo osobitné charakteristiky plavidla, lodné osvedčenie stráca platnosť. Pred uvedením plavidla do opätovnej prevádzky sa plavidlo podrobí technickej prehliadke na zistenie, či spĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

(2) Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla stála odborná komisia podľa osobitného predpisu9) overí výsledky technickej prehliadky plavidla a Dopravný úrad podľa osobitného predpisu10) vydá nové lodné osvedčenie alebo vykoná príslušné zmeny a doplnenia v pôvodnom lodnom osvedčení.

§ 7

(1) Prevádzkovateľ plavidla je povinný bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu stratu, znehodnotenie alebo odcudzenie lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia.

(2) Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla Dopravný úrad podľa osobitného predpisu11) vydá duplikát lodného osvedčenia alebo duplikát dočasného lodného osvedčenia, na ktorom sa uvedie, že ide o duplikát.

(3) Ak dôjde k znehodnoteniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, prílohou k písomnej žiadosti je znehodnotené lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie. Ak dôjde k strate alebo k odcudzeniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, prílohou k písomnej žiadosti je čestné vyhlásenie prevádzkovateľa plavidla o strate alebo o odcudzení tohto lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia.

(4) Duplikát lodného osvedčenia alebo duplikát dočasného lodného osvedčenia stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, za ktorý sa duplikát vydáva.

§ 8

(1) O vydaných lodných osvedčeniach, dočasných lodných osvedčeniach, nových lodných osvedčeniach na plavidlá a vykonaných príslušných zmenách a doplneniach v pôvodných lodných osvedčeniach Dopravný úrad podľa osobitného predpisu12) vedie evidenciu podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

(2) V záujme zachovania bezpečnej a bezproblémovej plavebnej prevádzky sa údaje z evidencie sprístupnia na nahliadnutie príslušnému orgánu iného členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a príslušnému orgánu zmluvného štátu Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje sprístupniť aj príslušnému orgánu tretieho štátu.

§ 9

(1) Ak plavidlu nebolo pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania lodného osvedčenia, Dopravný úrad podľa osobitného predpisu13) na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla pridelí plavidlu jednotné európske identifikačné číslo plavidla a zapíše ho do lodného osvedčenia.

(2) Ak ide o plavidlo zo štátu, v ktorom pridelenie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla nie je možné, pridelí sa plavidlu pri vydaní lodného osvedčenia.

(3) Každé plavidlo môže mať pridelené len jedno jednotné európske identifikačné číslo plavidla počas celej životnosti plavidla.

(4) Prevádzkovateľ plavidla je povinný vyznačiť jednotné európske identifikačné číslo plavidla na oboch bokoch plavidla.

(5) Jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa skladá z ôsmich arabských číslic; vzor jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla je ustanovený v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

§ 10

(1) Dopravný úrad podľa osobitného predpisu14) bezodkladne zapisuje do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel

a) identifikačné údaje o plavidle,

b) digitálnu kópiu vydaného lodného osvedčenia a dočasného lodného osvedčenia,

c) údaje o vydaní, predĺžení alebo o odňatí lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia,

d) údaje o vydaní duplikátu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia,

e) údaje o príslušnom orgáne, ktorý lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydal,

f) údaje o zamietnutých písomných žiadostiach alebo o vybavovaných písomných žiadostiach o vydanie lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia,

g) zmeny údajov uvedených v písmenách a) až f).

(2) Výmaz údajov podľa osobitného predpisu14) z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel sa vykoná len na základe písomnej žiadosti vlastníka plavidla. Pred výmazom plavidla z elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel je prevádzkovateľ plavidla povinný odovzdať Dopravnému úradu všetky ním vydané lodné listiny, ktoré sa vzťahujú k plavidlu, a doklad preukazujúci, že plavidlo bolo zošrotované.

(3) Údaje podľa odseku 1 sa spracúvajú a použijú len na účely podľa tohto nariadenia vlády a podľa osobitného predpisu,15) na účely vykonania opatrení na zachovanie alebo zabezpečenie bezpečnej a bezproblémovej plavebnej prevádzky a na účely zberu štatistických údajov.

(4) Prenos osobných údajov získaných podľa odseku 1 do tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie sa môže uskutočniť podľa osobitných predpisov16) v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto údajov nevyhnutných na účely podľa odseku 3; každý prenos osobných údajov sa musí posudzovať osobitne. Dopravný úrad podľa osobitného predpisu14) zabezpečí, že prenos osobných údajov zo strany príslušného orgánu tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie inému príslušnému orgánu tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutoční, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov16) a nie je Dopravným úradom vydané písomné povolenie na prenos týchto údajov.

§ 11

(1) Technická prehliadka plavidla môže byť úplne alebo čiastočne nahradená protokolom o technickej prehliadke plavidla vydaným uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá spĺňa kritériá, ktoré sa vzťahujú na uznané klasifikačné spoločnosti podľa prílohy VI smernice (EÚ) 2016/1629, ak z protokolu nie staršieho ako tri mesiace vyplýva, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

(2) Prevádzkovateľ plavidla poskytne poverenej právnickej osobe podľa osobitného predpisu17) súčinnosť potrebnú na vykonanie technickej prehliadky plavidla, najmä poskytne plavidlo v nenaloženom a čistom stave spolu s povinnou výbavou plavidla. Prevádzkovateľ plavidla poskytne súčinnosť aj stálej odbornej komisii podľa osobitného predpisu9) pri overovaní výsledkov technickej prehliadky plavidla.

(3) Termín, miesto konania a čas vykonania technickej prehliadky plavidla poverenou právnickou osobou alebo uznanou klasifikačnou spoločnosťou určí poverená právnická osoba alebo uznaná klasifikačná spoločnosť po dohode s prevádzkovateľom plavidla.

(4) Termín, miesto konania a čas overenia výsledkov technickej prehliadky plavidla oznámi prevádzkovateľovi plavidla stála odborná komisia tak, aby sa overenie uskutočnilo do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti prevádzkovateľom plavidla na Dopravný úrad. Prílohou k písomnej žiadosti sú okrem pôvodného lodného osvedčenia alebo pôvodného dočasného lodného osvedčenia, ak bolo vydané, a k protokolu o technickej prehliadke plavidla najmä tieto doklady:

a) revízne správy z kontroly vyhradených technických zariadení,

b) zápis z merania hrúbky obšívkových plechov,

c) povolenie typu ťažobného zariadenia.18)

(5) Technická prehliadka nového plavidla sa vykoná na suchu. Od technickej prehliadky nového plavidla na suchu možno upustiť, ak prevádzkovateľ plavidla predloží osvedčenie o klasifikácii alebo potvrdenie vydané uznanou klasifikačnou spoločnosťou nie staršie ako šesť mesiacov, ktoré preukazuje, že konštrukcia plavidla spĺňa technické požiadavky alebo potvrdenie nie staršie ako šesť mesiacov, ktoré preukazuje, že príslušný orgán už vykonal prehliadku na suchu na iné účely.

(6) Opätovná technická prehliadka plavidla v prevádzke alebo technická prehliadka plavidla podľa § 6 ods. 1 sa vykoná na suchu, ak ju nariadi stála odborná komisia.

(7) Pri technickej prehliadke nového plavidla s vlastným strojovým pohonom, zostavy plavidiel alebo pri technickej prehliadke plavidla v prevádzke s významnou zmenou pohonného zariadenia alebo kormidelného zariadenia sa vykoná skúšobná plavba.

(8) Pri technickej prehliadke plavidla môže byť nariadené aj vykonanie ďalších prevádzkových skúšok technickej spôsobilosti plavidla; overí sa funkčnosť pohonného zariadenia, funkčnosť všetkých lodných zariadení, funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie, vybavenie plavidla záchrannými prostriedkami a havarijným materiálom a označenie plavidla. Ak sa na plavidle nachádzajú aj iné zariadenia alebo prostriedky, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť prevádzky plavidla, overí sa aj funkčnosť a spôsobilosť týchto zariadení a prostriedkov.

(9) Technická prehliadka plavidla sa vykoná vždy, ak o to prevádzkovateľ plavidla písomne požiada.

§ 12

Prevádzkovateľ plavidla je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu každú zmenu údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo do dočasného lodného osvedčenia, ktorá sa netýka technickej spôsobilosti plavidla, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala; súčasne odovzdá Dopravnému úradu aj lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie na účely vyznačenia potrebných zmien a doplnení.

§ 13

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 265/2014 Z. z.


§ 15

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 324/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v znení delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2018/970 z 18. apríla 2018 (Ú. v. EÚ L 174, 10. 7. 2018).

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 4 a § 32 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. h) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (Londýn 5. apríla 1966, vyhláška č. 129/1969 Zb.) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn 1. novembra 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (Londýn 17. februára 1978) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).

5) § 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z.

6) § 39 písm. i) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 39 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) § 22a ods. 1 až 6 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 39 písm. i) a j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 28 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 39 písm. l) tretí bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 39 písm. s) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 284/2018 Z. z.

14) § 39 písm. n) tretí bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 39 písm. r) a § 39a až 39c zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) § 22a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 284/2018 Z. z.

18) § 23 ods. 10 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.