Zákon č. 312/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do30.06.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I, bodov 17 a 24 a § 59 ods. 1 písm. e) v bode 57, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené