Zákon č. 310/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2020 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I deviateho bodu § 11 ods. 2 druhej a tretej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

13.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené