Zákon č. 306/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019

306

ZÁKON

zo 16. októbra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 215/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na verejné rozširovanie odplatným prevodom vlastníckeho práva hmotnej trojrozmernej rozmnoženiny diela výtvarného umenia, ktorá nemá formu rytiny alebo reliéfu“.

2. V § 165 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy môže s používateľom uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udelí používateľovi súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv, len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu riadneho výkonu kolektívnej správy alebo ak o to používateľ výslovne požiada.“.

3. V § 165 ods. 8 druhej vete sa za slovami „predmetu ochrany“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob, rozsah, účel jeho použitia a na čas, v ktorom sa predmet ochrany bude používať“ sa nahrádzajú slovami „a kritériá podľa § 169 ods. 2“.

4. V § 165 odseky 9 a 10 znejú:

(9) Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c), odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8, ak zaplatí peňažné prostriedky podľa odseku 10 za použitie týchto predmetov ochrany na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy.

(10) Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej zmluvy podľa odseku 1 alebo najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške najmenej 80 % odmeny podľa platného a účinného sadzobníka odmien organizácie kolektívnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 sa vypúšťajú.

5. V § 165 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.

6. V § 165 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Ustanovenia odsekov 8 až 11 sa použijú primerane na spoločný výkon kolektívnej správy práv podľa § 174 a 175, pričom organizáciou kolektívnej správy, ak ide o spoločný výkon kolektívnej správy, sa rozumie organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a).“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

7. V § 169 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Organizácia kolektívnej správy informuje pred každou zmenou sadzobníka odmien o takejto zmene na svojom webovom sídle a prerokuje spôsob uplatnenia kritérií podľa odseku 2 vrátane spôsobu výpočtu odmeny s právnickými osobami združujúcimi používateľov, ktoré o takéto prerokovanie na základe informácie na webovom sídle organizácie kolektívnej správy prejavili záujem, a zároveň organizácia kolektívnej správy po prerokovaní a pred účinnosťou zmeneného sadzobníka odmien predloží zmenený sadzobník odmien ministerstvu, ktoré môže od organizácie kolektívnej správy vyžiadať verejnú prezentáciu zmeneného sadzobníka vrátane spôsobu uplatnenia kritérií podľa odseku 2 a spôsobu výpočtu odmeny. Ak sa zmena týka sadzobníka odmien podľa § 174 ods. 2 písm. e), povinnosti podľa predchádzajúcej vety plní organizácia kolektívnej správy poverená na konanie v mene ostatných účastníkov dohody o spoločnej správe podľa § 174 ods. 2 písm. a).“.

8. V § 169 ods. 1 poslednej vete sa za slovo „vrátane“ vkladajú slová „spôsobu uplatnenia“ a za slová „pri výpočte odmeny“ vkladajú slová „podľa odseku 2“.

9. V § 169 odsek 2 znie:

(2) Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní

a) rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany,

b) ekonomickú hodnotu použitia predmetu ochrany,

c) ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy,

d) skutočnosť, či pri použití predmetu ochrany dochádza alebo nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu používateľa a

e) vyťaženosť ubytovacích zariadení.“.

10. V § 169 sa vypúšťa odsek 6.

11. V § 174 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) jeden sadzobník odmien podľa § 169 ods. 1, ktorý obsahuje spoločnú odmenu alebo spôsob výpočtu výšky spoločnej odmeny, ak organizácie kolektívnej správy uzatvárajú dohodu o spoločnej správe podľa § 175; výška spoločnej odmeny alebo spôsob výpočtu výšky spoločnej odmeny nesmie presiahnuť súčet výšky odmien určených organizáciami kolektívnej správy pri samostatnom výkone kolektívnej správy za rovnaké časové obdobie,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

12. V § 176 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa osobitného predpisu.37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

37a) Zákon č. 420/2004 Z. z.“.

13. V § 188 sa slová „ods. 8 až 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 11 a 13“.

14. Za § 190 sa vkladá § 190a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Ak bol podaný návrh podľa § 165 ods. 8 do 31. decembra 2018, uplatnia sa ustanovenia § 165 ods. 8 až 13 v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.