Oznámenie č. 273/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.10.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené