Zákon č. 216/2018 Z. z.Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 305/2018 Z. z.)

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené