Vyhláška č. 200/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Platnosť od 04.07.2018
Účinnosť od 15.07.2018
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené