Vyhláška č. 188/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené