Zákon č. 177/2018 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo), 221/2019 Z. z.)

Platnosť od 22.06.2018
Účinnosť od 01.09.2019 do30.11.2019
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. IV, čl. VI, čl. VII, čl. IX, čl. X štvrtého bodu, čl. XI, čl. XII, čl. XIII prvého, druhého a deviateho bodu, čl. XIV druhého bodu, čl. XV, čl. XVI šiesteho bodu, čl. XVII, čl....

OBSAH

Čl. I (§ 1)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené