Vyhláška č. 159/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

(v znení č. 327/2021 Z. z.)

Platnosť od 12.06.2018
Účinnosť od 01.09.2021
Literatúra 7
Rozhodnutia súdov 1

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. mája 2018

o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

§ 1

(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 16 zákona, ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak nie je zhodná s miestom podnikania, a obchodné meno, ak obchodným menom nie je meno a priezvisko,

b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

c) rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,

d) celkový príjem, z ktorého sa vypočítava vymeriavací základ,

e) celková suma preddavkov na poistné,

f) číslo účtu platiteľa poistného v banke, pobočke zahraničnej banky1) alebo v Štátnej pokladnici2) (ďalej len „banka“), z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,

g) kód zdravotnej poisťovne,

h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:

a) názov, právna forma, sídlo platiteľa poistného, a to názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu,

b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

c) identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),

d) číslo účtu platiteľa poistného v banke, z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,

e) kód zdravotnej poisťovne,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 uvádzajú aj tieto údaje:

a) deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,

b) celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

c) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých zamestnancov v členení podľa sadzieb poistného,

d) počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

e) sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,

f) celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom,

g) zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení na

1. poradové číslo,

2. rodné číslo poistenca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

3. počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné,

4. celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,

5. celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,

6. celkový príjem okrem príjmu podľa piateho bodu,

7. odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona,

8. sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,3)

9. sadzbu poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,

10. sumu preddavkov na poistné v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom.

§ 2

(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva predložením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“).

(2) Výkaz, ktorý vypĺňa zamestnávateľ, sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.

(3) Oprava nesprávne vykázaných údajov vo výkaze sa vykonáva predložením opravného výkazu alebo aditívneho výkazu.

(4) Opravný výkaz sa použije, ak boli nesprávne vykázané údaje podľa § 1. Opravný výkaz nahrádza pôvodný výkaz v plnom rozsahu. V opravnom výkaze sa uvádzajú všetky povinné údaje.

(5) Aditívny výkaz sa použije, ak boli nesprávne vykázané údaje podľa § 1 ods. 3 písm. g). Aditívny výkaz dopĺňa pôvodný výkaz. V aditívnom výkaze sa uvádza identifikácia platiteľa poistného, poistenca a sumy kladného alebo záporného rozdielu pri nesprávne uvedených údajoch podľa § 1 ods. 3.

§ 3

(1) Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „odhadnutý preddavok“) sa môže vyčísliť voči platiteľovi poistného, ktorým je

a) zamestnávateľ, ak

1. nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,

2. má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne,

3. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a

4. v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné,

b) samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (ďalej len „samoplatiteľ“), ak

1. príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že preddavky na poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona,

2. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a výška preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov, ktoré poskytujú subjekty verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 19 zákona, a

3. v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.

(2) Odhadnutý preddavok sa vyčísľuje pre

a) zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 6 zákona (ďalej len „priemerná mesačná mzda“),

b) samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona,

c) zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,

d) platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona.

(3) Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyčíslení odhadnutého preddavku sa použije znížená sadzba poistného podľa § 12 zákona, ak je príslušnej zdravotnej poisťovni táto skutočnosť známa.

§ 4

Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov na poistnom

(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov na poistnom (ďalej len „nedoplatok“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľa sa označuje

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o preddavok na poistné po lehote splatnosti,

c) špecifickým symbolom určeným zdravotnou poisťovňou, ak ide o nedoplatok.

(2) Platba bezhotovostným prevodom z bankového účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje identifikačným číslom organizácie (IČO) doplneným dvoma nulami sprava,

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

(3) Platba poukazom poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“)4) sa označuje ako platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa odseku 1. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu; ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov a sídlo platiteľa poistného. Ak ide o platiteľa dividend, označuje sa platba poštovým poukazom podľa odseku 2 a uvádza sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.

§ 5

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného

(1) V ročnom zúčtovaní poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 21 a 22 zákona sa vypočíta

a) úhrn vymeriavacích základov,

b) minimálny vymeriavací základ,

c) koeficient,

d) výsledný vymeriavací základ,

e) poistné,

f) rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,

g) zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,5) ak ide o preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok“),

h) započítanie pohľadávok a záväzkov,

i) preddavok na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.

(2) Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na vymeriavací základ

a) zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,

b) samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8 až 10 zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona,

c) samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,

d) podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona (ďalej len „dividendy za obdobie do 31. decembra 2012“),

e) podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016, ktorý vyplatil a vykázal platiteľ dividend alebo oznámil poistenec (ďalej len „dividendy za obdobie od 1. januára 2013“), upravený podľa odseku 4,

f) podľa § 13 ods. 7 zákona.

(3) Minimálny vymeriavací základ sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú:

a) vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

b) minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,

c) minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,

d) vymeriavací základ dosiahnutý zo skutočnej výšky príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) zákona v prípadoch podľa § 13 ods. 11, 13 a 16 zákona alebo

e) odhadnutý preddavok podľa § 3.

(4) Vymeriavací základ pre dividendy za obdobie do 31. decembra 2012 a pre dividendy za obdobie od 1. januára 2013 sa vypočíta vynásobením vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 2 písm. d) a e) a koeficientu podľa odseku 5.

(5) Koeficient sa vypočíta ako podiel maximálneho vymeriavacieho základu z dividend podľa § 13 ods. 6 zákona a príjmu podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona. Ak je koeficient vyšší ako 1, použije sa vo výpočte hodnota koeficientu 1.

(6) Výsledný vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2

a) je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3,

b) nie je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2.

(7) Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.

(8) Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.

(9) Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu.5)

(10) Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.

(11) Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

(12) V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, vymeriavací základ upravený podľa odseku 6, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky na poistné zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.

(13) Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:

a) preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,

b) koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.

(14) Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľovi aj elektronicky.

(15) Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(16) Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.

§ 6

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného

(1) Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje

a) označenie zdravotnej poisťovne,

b) meno, priezvisko a rodné číslo poistenca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

c) rozpis výsledku ročného zúčtovania poistného v členení na

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

3. vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,

6. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

7. úhrn vymeriavacích základov,

8. vypočítané poistné,

d) preddavky na poistné v členení na

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo platiteľom dividend,

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

e) výšku preplatku, a to sumu rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,

f) údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň z príjmov podľa osobitného predpisu,5)

g) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 8 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

2. sumu pohľadávok a sumu záväzkov,

h) údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

i) poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.

(2) Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje

a) označenie zdravotnej poisťovne,

b) údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c) okrem názvu štátu a daňového identifikačného čísla organizácie,

c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na

1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

2. vypočítané poistné,

d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

e) výšku preplatku, a to sumu rozdielu celkového úhrnu vykázaných preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,

f) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 8 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

2. sumu pohľadávok a sumu záväzkov,

g) poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.

(3) Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje

a) údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j) zákona a § 19 ods. 9 zákona,

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

3. vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,

6. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

7. úhrn vymeriavacích základov,

8. vypočítané poistné,

c) preddavky na poistné v členení na

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo platiteľom dividend,

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

d) výšku nedoplatku, a to sumu rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,

g) údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

h) poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,

i) údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje

a) údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a), b), d), e) a g) až j) zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona,

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na

1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla zamestnanca alebo dátumu narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,

2. vypočítané poistné za zamestnancov podľa prvého bodu,

c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

d) výšku nedoplatku, a to sumu rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,

g) poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,

h) údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.

(5) Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku zamestnanca, nedoplatku zamestnanca, preplatku zamestnávateľa a nedoplatku zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvádzajú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona.

(6) Ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 14 zákona, oznámenie alebo výkaz nedoplatkov sa zasiela priamo osobe, za ktorú sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.

§ 7

Oznámenie o výške príjmov

Obsah oznámenia o výške dividend za obdobie do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona a o výške dividend za obdobie od 1. januára 2013, ktorý vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 15 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 8

Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom

(1) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 19 a 20 zákona je

a) celková platba za poistencov štátu podľa § 13 ods. 13 zákona na príslušný kalendárny rok,

b) počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného predpisu,6)

c) počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona,

d) skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 19 zákona,

e) suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 9 zákona).

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Zúčtovanie preddavkov na poistné podľa odseku 2 je podkladom pre určenie podielu zdravotnej poisťovne na celkovej platbe za poistencov štátu a pre oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov podľa § 19 ods. 20 zákona. Vzor oznámenia o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov je uvedený v prílohe č. 4.

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.

(2) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.

(3) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.

(4) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného.

§ 10

(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala od subjektov verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 19 zákona, údaje nahlásené poistencom sa pri ročnom zúčtovaní poistného použijú, iba ak sú preukázané dokladmi predloženými poistencom.

(2) Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného a zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov o výške príjmu podľa § 19 ods. 6 zákona, ktoré sú k dispozícii, alebo na základe dokladov vyžiadaných zdravotnou poisťovňou od zamestnanca. Ak doklady nie sú k dispozícii, pri ročnom zúčtovaní poistného sa použije odhadnutý preddavok podľa § 3.

§ 11

Prechodné ustanovenie

Pri vykazovaní preddavkov na poistné za máj 2018 sa ako údaj podľa § 1 ods. 3 písm. g) bodu 8 vykáže suma, o ktorú bol vymeriavací základ znížený podľa § 38em ods. 1 zákona.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z. a vyhlášky č. 190/2016 Z. z.


§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2018.


Andrea Kalavská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 43 ods. 3 písm. j) a p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

VZOR

Výpočet ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona

Tabuľka 1. Výpočet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

Stĺpec 1Stĺpec 2 - suma (v eurách)
1a - vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona
1a1- zamestnanec - zamestnávateľ A
1a2- zamestnanec - zamestnávateľ B
1a3- zamestnanec - zamestnávateľ C
...
...
1b - vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona
1c - vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)
1d - vymeriavací základ samoplatiteľa
1e - vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012
1f - vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013
1g - vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona
1h - úhrn vymeriavacích základov
1i - úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 9 zákona
1j - maximálny vymeriavací základ pre príjmy podľa §13 ods. 6 zákona
1k - koeficient (len ak je súčet riadkov 1e a 1f vyšší ako nula)

Tabuľka 2. Výpočet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4 - poistné (v eurách)
bez zdravotného postihnutiavymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky 1 (v eurách)Sadzba (v %)stĺpec 2 x stĺpec 3
2a - zamestnanec
2b - zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona
2c - samostatne zárobkovo činná osoba
2d - samoplatiteľ
2e - dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
2f - dividendy za obdobie od 1. januára 2013
2g - príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona
so zdravotným postihnutímvymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky 1 (v eurách)sadzba (v %)stĺpec 2 x stĺpec 3
2h - zamestnanec
2i - zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona
2j - samostatne zárobkovo činná osoba
2k - samoplatiteľ
2l - dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
2m - dividendy za obdobie od 1. januára 2013
2m - príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona


Poistné celkom
(súčet poistného zo stĺpca 4): ... eur

Tabuľka 3. Výpočet preplatku / nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4 - výsledok ročného zúčtovania (v eurách)
platiteľ poistnéhopoistné (v eurách)vykázané / uhradené preddavky (v eurách)Stĺpec 2 - Stĺpec 3
3a - zamestnanec
3b - samostatne zárobkovo činná osoba
3c - samoplatiteľ
3d - dividendy za obdobie do 31. decembra 2012
3e - dividendy za obdobie od 1 .januára 2013
3f - príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania zo stĺpca 4): preplatok / nedoplatok ... eur

Tabuľka 4. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3 upravený o daň podľa osobitného predpisu

4a - výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3, ak ide o preplatok
4b - úprava preplatku z ročného zúčtovania poistného
4c - daň z príjmov podľa osobitného predpisu5)19% x (4a-4b)
4d - výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň z príjmov4d = 4a - 4c

Tabuľka 5. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 4 upravený o ďalšie pohľadávky / záväzky voči platiteľovi (v prípade existencie ďalších pohľadávok a záväzkov; ak bolo vykonané vzájomné zúčtovanie ďalších pohľadávok a záväzkov platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni)

5a - výsledok ročného zúčtovania, ak ide o preplatok
5b - ďalšie pohľadávky voči platiteľovi
5c - ďalšie záväzky voči platiteľovi
5d - celková pohľadávka / záväzok voči platiteľovi5d = 5a + 5b - 5c

Tabuľka 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe)

6a - základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
6b - poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
6c - poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby
6d - počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti
6e - koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona
6f - sadzba (v %)
6g - vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) x (((6a + 6b + 6c)/ 6d)/6e)
6h - úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona
Preddavok na poistné:

Preddavok na poistné, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu:.... eur

Tabuľka 7. Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom

Por. č.Meno a priezvisko zamestnancaRodné čísloVymeriavací základPoistné zamestnávateľPoistné zamestnanecVykázané preddavky zamestnávateľVykázané preddavky zamestnanecVýsledok zamestnávateľaVýsledok zamestnanca
1.
2.
3.
Spolu

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa a zamestnancov): preplatok / nedoplatok ..... eur

Vysvetlivky:

Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

Tabuľka 1

1a - Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca určený podľa § 13 ods. 1 zákona ako súčet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnancov (1a1, 1a2, 1a3 ...) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, ktorý spĺňa podmienky na odvodovú úľavu. Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku podľa § 223 až 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý zamestnávateľom. Napríklad sa pri odmeňovaní zamestnancov vychádza zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.

1 b - Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

1c- Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výške podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nieje znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu podľa § 13 ods. 2 zákona; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo činnou osobou a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 zákona upravený o počet kalendárnych dní, keď za samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona..

1d - Uvádza sa minimálny základ samoplatiteľa znížený o príjmy uvedené v 1e,1f alebo 1g; pri poistencovi podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorý nesplnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona, sa uvádza nula. Ak je vymeriavací základ vyšší ako minimálny základ, uvádza sa nula.

1e - Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom do 31.12. 2016, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, ktoré presiahnu minimálny základ podľa § 13 ods. 10 zákona platný v čase vyplatenia príjmu.

1f- Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení platnom do 31.12. 2016, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016 vykázané platiteľom dividend podľa § 20 ods. 6 zákona alebo vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a oznámené poistencom.

1g - Uvádza sa súčet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona.

1h - Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov určený ako súčet položiek 1a až 1 g.

1i - Uvádza sa úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8, ods. 9, ods. 11 až 13 a ods.16 zákona. Ak samostatne zárobkovo činná osoba bola zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzťahuje vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 zákona. Ak samoplatiteľ nemá vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona, je vymeriavacím základom ním určená suma. Ak bol poistenec iba samoplatiteľom a vymeriavací základ uvedený v položke 1d je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 zákona. Ak osoba podľa § § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a jej vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, prekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, prekročil pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, uvádza sa skutočný príjem tejto osoby.

1j - Uvádza sa maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

1k - Koeficient sa vypočíta ako podiel maximálneho vymeriavacieho základu z dividend podľa § 13 ods. 6 zákona a súčtu príjmov z položiek 1e a 1f; koeficient sa zaokrúhli na šesť desatinných miest nadol.

Tabuľka 2

2d - Ak poistné za obdobie, kedy sa osoba považovala za samoplatiteľa, je nižšie ako poistné určené z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 9 zákona, uvádza sa kladný rozdiel týchto dvoch súm.

V stĺpci 2 v riadkoch 2e, 2f, 2l a 2m sa uvádza vymeriavací základ zo stĺpca 2 tabuľky č. 1 vynásobený koeficientom

Tabuľka 3

V stĺpci 3 sa uvádzajú uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné zamestnávateľom alebo osoby, ktorej boli
vyplatené dividendy vykázané platiteľom dividend.

Tabuľka 4

Daň z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. zdravotná poisťovňa vypočíta a zrazí, iba ak si platiteľ poistného podal daňové priznanie za rok, za ktorý sa vykonáva ročné

zúčtovanie poistného, a zároveň je v daňovom priznaní suma daňových výdavkov nenulová, alebo ak ide o zamestnanca, ktorý poberal príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona

a výsledok ročného zúčtovania zamestnancovi nezúčtuje zamestnávateľ do mzdy.

Úprava podľa riadku 4b sa vykoná takto:

- ak do sumy preplatku na poistnom vstupuje aj preplatok z titulu poberania dividend, o túto sumu sa zníži základ pre výpočet dane,

- ak ide o osobu s príjmami podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona, zrážka dane sa vykoná najviac do výšky rozdielu medzi daňovými výdavkami a poistným, ktoré bolo vypočítané
v ročnom zúčtovaní.

Tabuľka 5

5a - Uvádza sa výsledok ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok z tabuľky 4.

5b - Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené pohľadávky na poistnom voči platiteľovi poistného.

5c - Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené záväzky na poistnom voči platiteľovi poistného.

5d - Uvádza sa celková pohľadávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisťovňa voči platiteľovi poistného eviduje.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....

Príloha č. 3 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

VZOR

Oznámenie o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom za rok ... podľa § 19 ods. 19 zákona

Príloha č. 4 k vyhláške č. 159/2018 Z. z.

VZOR

Oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.