Zákon č. 113/2018 Z. z.Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.04.2018
Účinnosť od 01.07.2018 do31.12.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené