Zákon č. 107/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 13.04.2018
Účinnosť od 01.05.2018

107

ZÁKON

z 13. marca 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová „Hasičského a záchranného zboru,“ vkladajú slová „Horskej záchrannej služby,“.

2. V § 2 ods. 2 sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

3. V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Zamestnávateľ uvedený v § 17 ods. 2 písm. c) oznamuje ministerstvu oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. c) občana, ktorý je vojakom v zálohe zaradeným do aktívnych záloh (ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“).“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

4. V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Zo záloh ozbrojených síl sa vyradí občan v deň prijatia do služobného pomeru profesionálneho vojaka.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie,“.

6. V § 14 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

7. V § 14a ods. 1 sa slová „vojakom v zálohe zaradeným do aktívnych záloh (ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“)“ nahrádzajú slovami „vojakom v aktívnej zálohe“.

8. V § 14b ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

d) kontaktné údaje a identifikačné údaje zamestnávateľa a číslo jeho účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak ide o vojaka v aktívnej zálohe, ktorému patrí náhrada mzdy,22b)

e) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky vojaka v aktívnej zálohe a jeho daňové identifikačné číslo, ak ide o vojaka v aktívnej zálohe, ktorému patrí náhrada príjmov z podnikania podľa § 14c ods. 2,“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená f) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

22b) § 139 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 14b sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) svojím konaním narušil vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozil dôveru v ozbrojené sily.“.

10. § 14c vrátane nadpisu znie:

㤠14c

Náležitosti vojaka v aktívnej zálohe

(1) Vojakovi v aktívnej zálohe patrí

a) motivačný príspevok v sume 600 eur za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách; príspevok sa nevyplatí, ak vojak v aktívnej zálohe absolvuje menej ako 75 % určenej doby pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl v kalendárnom roku,

b) pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl z prvého platového stupňa vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol; pomerná časť hodnostného platu sa nevyplatí za dni neprítomnosti vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,

c) naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanovené služobným predpisom, ktorý vydá minister,

d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy na železničnej dráhe alebo v cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej dopravy.

(2) Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania25a) v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravidelné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl, ak nie je zamestnanec. Náhrada príjmov z podnikania sa vojakovi v aktívnej zálohe poskytne aj za čas nevyhnutný na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, ak miesto pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl je natoľko vzdialené od trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako šesť hodín.

(3) Vojenský útvar uhrádza

a) motivačný príspevok podľa odseku 1 písm. a) vojakovi v aktívnej zálohe do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,

b) pomernú časť hodnostného platu podľa odseku 1 písm. b) vojakovi v aktívnej zálohe do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,

c) cestovné náklady podľa odseku 1 písm. d) vojakovi v aktívnej zálohe pred skončením pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,

d) náklady na náhradu príjmov podľa odseku 2 vojakovi v aktívnej zálohe do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,

e) náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov25b) zamestnávateľovi do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

25b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

12. V § 14f ods. 1 písmeno a) znie:

a) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu v údajoch podľa § 14b ods. 2 písm. c) až e),“.

13. V § 14f ods. 1 písm. c) sa za slovo „znemožňuje“ vkladajú slová „jeho zaradenie do aktívnych záloh alebo“.

14. V § 14f ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e) ktoré znejú:

d) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu, ak prestal spĺňať podmienky na zaradenie do aktívnych záloh podľa § 14 ods. 1 písm. e), f) alebo písm. h),

e) oznámiť veliteľovi vojenského útvaru oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d) až g),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

15. V § 14f sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Vojak v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl podlieha disciplinárnej právomoci veliteľa vojenského útvaru. O uložení disciplinárneho opatrenia a o udelení disciplinárnej odmeny rozhoduje veliteľ vojenského útvaru disciplinárnym rozkazom.

(4) Disciplinárne opatrenie možno uložiť, ak sa preukázalo, že vojak v aktívnej zálohe disciplinárne previnenie spáchal, a na nápravu a obnovenie vojenskej disciplíny za menej závažné konanie nepostačuje prerokovanie disciplinárneho previnenia. Za disciplinárne previnenie možno vojakovi v aktívnej zálohe uložiť disciplinárne opatrenie, ktorým je písomné pokarhanie.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

16. V § 14f ods. 5 sa za slovo „disciplínu“ vkladá čiarka a slová „vojaka v aktívnej zálohe“ nahrádzajú slovami „rozkazné konanie a disciplinárne konanie“.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

26b) § 132, § 138, §140 až 150 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“.

18. Za § 14f sa vkladajú § 14fa a 14fb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠14fa

Neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe

(1) Veliteľ vojenského útvaru ospravedlní neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl z dôvodu

a) jeho dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz; neschopnosť pre chorobu alebo úraz preukazuje vojak v aktívnej zálohe veliteľovi vojenského útvaru predložením potvrdenia lekára alebo

b) inej prekážky; existenciu prekážky preukazuje vojak v aktívnej zálohe veliteľovi vojenského útvaru predložením potvrdenia lekára alebo rozhodnutia štátneho orgánu.

(2) Veliteľ vojenského útvaru môže ospravedlniť neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl aj z iných naliehavých osobných alebo rodinných dôvodov.

§ 14fb

Skončenie pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl

(1) Pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl sa skončí uplynutím určenej doby.

(2) Veliteľ vojenského útvaru rozhodne o skončení pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl vojakom v aktívnej zálohe ešte pred uplynutím určenej doby, ak

a) ospravedlnená neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl presiahla 25 % určenej doby pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl alebo

b) neospravedlnená neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl trvala aspoň osem hodín.“.

19. V § 14h ods. 1 sa za slová „§ 14c“ vkladajú slová „ods. 1“.

20. V § 14i ods. 2 sa slová „ods. 3 písm. a) až d), g) až o) a r)“ nahrádzajú slovami „ods. 5 písm. a) až d), h) až p) a s)“.

21. V § 15 ods. 16 sa slová „aj odobratie odtlačkov prstov a biologickej vzorky, ak mu neboli odobraté“ nahrádzajú slovami „odobratie biologickej vzorky, ak mu nebola odobratá“.

22. § 15 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

(17) Po prezentácii sa vojakovi mimoriadnej služby odoberú odtlačky prstov, ak mu neboli odobraté počas služobného pomeru profesionálneho vojaka.29a)“.

23. V § 15a ods. 2 a 3, § 15b ods. 4, § 15c ods. 1 až 3 a 5, § 15d ods. 3 písm. a) a b), § 15k ods. 1 až 3 a § 16a sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.

24. V § 15b ods. 2 úvodná veta znie:

„Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 ods. 1 písm. g) druhom bode alebo treťom bode v hodnostnom zbore“.

25. V § 15b ods. 3 úvodnej vete sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „písm. g)“ sa vkladajú slová „prvom bode alebo“.

26. V § 15d ods. 2 a § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

27. V § 15d odsek 4 znie:

(4) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby uloží osobný spis vojaka mimoriadnej služby podľa odseku 3 písm. a) vo svojej evidencii vojenský útvar, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu; po skončení štátnej služby profesionálneho vojaka zašle vojenský útvar jeho osobný spis do vojenského archívu.“.

28. V § 15d sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby vojenský útvar osobnú kartu vojaka mimoriadnej služby podľa odseku 3 písm. b) zašle do 30 dní od prepustenia z výkonu mimoriadnej služby okresnému úradu v sídle kraja.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

29. V § 15d ods. 6 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods.1“.

30. V § 17 ods. 3 sa za slová „ktorým vznikla branná povinnosť“ vkladajú slová „a neboli zaradení do aktívnych záloh“.

31. V § 17 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Úradu vlády Slovenskej republiky“.

32. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Osobná identifikačná karta a kovový identifikačný štítok

(1) Vojakovi mimoriadnej služby a vojakovi v aktívnej zálohe vydá veliteľ vojenského útvaru osobnú identifikačnú kartu a dva kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou.

(2) Osobná identifikačná karta vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka v aktívnej zálohe obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) vojenskú hodnosť,

c) dátum narodenia,

d) akademický titul,

e) zobrazenie podoby tváre,

f) evidenčné číslo karty.

(3) Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je vojak mimoriadnej služby alebo vojak v aktívnej zálohe povinný oznámiť veliteľovi vojenského útvaru.

(4) Osobná identifikačná karta slúži vojakovi mimoriadnej služby a vojakovi v aktívnej zálohe na preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám. Pri služobnom styku je vojak mimoriadnej služby alebo vojak v aktívnej zálohe povinný mať osobnú identifikačnú kartu pri sebe a preukazovať svoju príslušnosť k ozbrojeným silám.

(5) Osobnú identifikačnú kartu je vojak mimoriadnej služby alebo vojak v aktívnej zálohe povinný vrátiť veliteľovi vojenského útvaru pri skončení mimoriadnej služby alebo pri skončení pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl.

(6) Vzor osobnej identifikačnej karty a podrobnosti o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, odcudzenia, zneužitia osobnej identifikačnej karty alebo pri zmene osobných údajov na osobnej identifikačnej karte a o postupe pri likvidácii osobnej identifikačnej karty ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.

(7) Kovový identifikačný štítok vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka v aktívnej zálohe obsahuje

a) meno, priezvisko,

b) rodné číslo,

c) krvnú skupinu.

(8) Kovový identifikačný štítok nemožno odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu alebo odcudzenie kovového identifikačného štítku je vojak mimoriadnej služby alebo vojak v aktívnej zálohe povinný oznámiť veliteľovi vojenského útvaru.

(9) Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky, spôsob ich nosenia a podrobnosti o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, odcudzenia kovového identifikačného štítku alebo v prípade zmeny osobných údajov na kovovom identifikačnom štítku ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.

33. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Na konania podľa § 6, § 10 ods. 20, § 12, § 15 ods. 7, § 16 ods. 3, § 19 a 20a sa vzťahuje správny poriadok.32)“.

34. V § 21 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Prezident Slovenskej republiky v konaniach podľa § 6 ods. 3 a § 19 ods. 5 rozhoduje výlučne v listinnej podobe.

(3) Okresný úrad v sídle kraja v konaniach podľa § 10, § 12 a 15 vykonáva úkony výlučne v listinnej podobe.32a)“.

Doterajšie odseky 2 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.

35. V § 21 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

36. V § 21 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) fotografiu,“.

Doterajšie písmená e) až u) sa označujú ako písmená f) až v).

37. V § 21 ods. 5 písm. n) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.

38. V § 21 ods. 6 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), h), k), m) a n)“ nahrádzajú slovami „v odseku 5 písm. a) až d), i), l), n), o) a q)“.

39. V § 21 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

40. V § 21 ods. 8 sa slová „v odseku 3 písm. a) až d), i), o) a q)“ nahrádzajú slovami „v odseku 5 písm. a) až d), j), p) a r)“.

41. V § 21 ods. 16 sa nad slovo „veteránom“ umiestňuje odkaz 34aaa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34aaa znie:

34aaa) Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

42. V § 21 ods. 16 sa slová „odseky 12 a 13“ nahrádzajú slovami „odseky 14 a 15“.

43. V § 21 sa odsek 17 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) vojnovému veteránovi.“.

44. V § 21 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

(18) Osobe, ktorej možno povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, poskytne ministerstvo pri mimoriadnom vymenovaní alebo vymenovaní34ad) do hodnosti brigádneho generála bezplatne vojenskú rovnošatu s hodnostným označením. Na nosenie takejto vojenskej rovnošaty sa povolenie podľa odseku 17 nevyžaduje.“.

Doterajšie odseky 18 až 22 sa označujú ako odseky 19 až 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ad znie:

34ad) § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.
§ 4 zákona č. 463/2003 Z. z.“.

45. V § 21 ods. 21 sa slová „jeho priemerného príjmu podľa posledného daňového priznania.34a)“ nahrádzajú slovami „pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa občan dostavil na lekárske vyšetrenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa vypúšťa.

46. Za § 22b sa vkladá § 22ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22ba

Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Dohody o zaradení do aktívnych záloh uzatvorené pred 1. májom 2018 sa skončia uplynutím doby, na ktorú boli uzatvorené, ak pred uplynutím tejto doby nedôjde k uzatvoreniu dodatku k dohode o zaradení, ktorým sa upravia podmienky prípravy na výkon mimoriadnej služby, plnenie úloh ozbrojených síl a nároky podľa zákona účinného od 1. mája 2018.“.

47. Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony v konaniach podľa § 6 až 8 a 11 výlučne v listinnej podobe.35a)“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.

Čl. III

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 79 ods. 1 sa za slová „podľa § 77 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.

2. V § 167 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. c) nepretržite po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, patrí okrem služobného platu aj zahraničný príspevok mesačne až do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

3. V § 167 ods. 4 a 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 3“.

4. V § 167 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

5. V § 167 odsek 11 znie:

(11) Výšku zahraničného príspevku v závislosti od miesta vyslania a od vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu podľa odsekov 1 až 3 a výšku zahraničného príspevku za jeden deň v závislosti od miesta vyslania podľa odseku 9 ustanoví služobný predpis.“.

6. § 198 vrátane nadpisu znie:

㤠198

Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny

(1) Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe alebo v krátkodobej štátnej službe patrí náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (ďalej len „náhrada na návštevu rodiny“).

(2) Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú

a) manželka (manžel) profesionálneho vojaka,

b) vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ak sa tieto deti považujú za nezaopatrené deti podľa osobitného predpisu,111a) alebo

c) vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni, ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b).

(3) Náhrada na návštevu rodiny patrí profesionálnemu vojakovi za jednu vykonanú cestu podľa odseku 4 najviac do sumy 100 eur.

(4) Náhrada na návštevu rodiny patrí profesionálnemu vojakovi za cestu do dohodnutého miesta k rodine a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň.

(5) Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého

a) dohodnuté miesto podľa odseku 4 sa nachádza v obci, ktorá je miestom výkonu štátnej služby,

b) miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky,

c) ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným pre chorobu alebo úraz.

(6) Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi ani počas trvania dovolenky, dodatkovej dovolenky, náhradného voľna, služobného voľna, študijného voľna, preventívnej rehabilitácie, služobnej cesty, zahraničnej služobnej cesty okrem dňa nástupu a ukončenia návštevy rodiny spojenej s dovolenkou, dodatkovou dovolenkou, náhradným voľnom, služobným voľnom alebo študijným voľnom.

(7) Podrobnosti o poskytovaní náhrady na návštevu rodiny a výšku náhrady na návštevu rodiny podľa odseku 3 v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu štátnej služby a dohodnutého miesta podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:

111a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

7. Za § 235 sa vkladá § 235a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠235a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol prijatý do štátnej služby pred 1. januárom 2016, patrí od 1. mája 2018 náhrada na návštevu rodiny podľa § 198.

(2) Ustanovenia § 230 ods. 2 a 3 sa od 1. mája 2018 neuplatňujú.“.


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.