Zákon č. 97/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.04.2017
Účinnosť od 01.02.2018

97

ZÁKON

z 22. marca 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 33 odsek 2 znie:

(2) Vyplácanie dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa bude vyplácať dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.“.

2. V § 33 ods. 6 sa za slová „doživotný predčasný starobný dôchodok,“ vkladajú slová „zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom“.

3. V § 33a odsek 2 znie:

(2) Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom možno dohodnúť, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu,3) výsluhového dôchodku,38) invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, a sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu evidencie poznámky o uzatvorení dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma podľa § 46da.“.

4. V § 33a ods. 8 sa za slová „predčasný starobný dôchodok,“ vkladajú slová „zmluvy o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca dočasný starobný dôchodok alebo dočasný predčasný starobný dôchodok, alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom“.

5. V § 41 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

6. V § 46d ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

7. V § 46d ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ods. 2 alebo“.

8. V § 46d sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) sa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 8 považujú za splnené a nemá záväznú ponuku podľa § 46, 46a a 46b alebo

d) spĺňa podmienky vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, mu nepredložila záväznú ponuku podľa § 46b, a to do

1. konca kalendárneho roka, v ktorom bola sporiteľovi vyhotovená ponuka podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. januára do 31. októbra kalendárneho roka,

2. 30 dní od skončenia záväznosti ponúk podľa § 46, 46a a 46b, ak bola ponuka vyhotovená od 1. novembra do 31. decembra kalendárneho roka.“.

9. Za § 46d sa vkladá § 46da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46da

Referenčná suma

(1) Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. novembru kalendárneho roka.

(2) Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)

a) na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ku dňu, ku ktorému sa referenčná suma určuje,

b) ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) vznikol poistencovi, ktorý je alebo bol sporiteľom, a

c) ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.

(3) Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila.“.

10. V § 46e ods. 2 písm. l) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

11. V § 46e sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) o referenčnej sume podľa § 46da.“.

12. V § 46e sa za odsek 9 vkladá odsek 10, ktorý znie:

(10) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní

a) referenčnú sumu podľa § 46da do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje,

b) priemernú sumu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, pozostalostného dôchodku a výnosu z investovania do 31. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktorý sa tieto priemerné sumy určujú.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

13. V § 92 ods. 1 písm. a) až j) sa za slovo „majetku“ pripájajú tieto slová: „zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov“.

14. V § 92 ods. 3 sa slová „čistej hodnoty svojho majetku“ nahrádzajú slovami „sumy uvedenej v certifikáte“ a slová „všetok majetok sporiteľa“ sa nahrádzajú slovami „majetok sporiteľa zodpovedajúci sume uvedenej v certifikáte“.

15. Za § 123as sa vkladá § 123at, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠123at

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2018

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017. Sociálna poisťovňa zverejní referenčnú sumu podľa prvej vety 1. februára 2018.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.