Zákon č. 93/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 25.04.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I bodov 8, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.06.2017 - 31.12.2017

Všetky časové verzie

01.06.2017

Pôvodný predpis

25.04.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené