Vyhláška č. 68/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.03.2017
Účinnosť od 01.04.2017
Rozhodnutia súdov 9

68

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. marca 2017,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8, § 59 ods. 5, § 61b ods. 4 a § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o zisťovaní majetku povinného súdnym exekútorom (ďalej len „exekútor“),

b) podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného exekútorom,

c) podrobnosti o obsahu správ exekútora oprávnenému,

d) výšku trov exekútora a spôsob ich určenia,

e) výšku preddavku na trovy exekútora a spôsob jeho určenia.

DRUHÁ ČASŤ

ZISŤOVANIE MAJETKU POVINNÉHO

§ 2

Ak sa má podľa zákona zisťovať majetok povinného, exekútor ho zisťuje najmä prostredníctvom osôb povinných mu poskytovať súčinnosť s nasledujúcou prioritou:

a) účty povinného v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

b) nehnuteľnosti povinného evidované v katastri nehnuteľností,

c) evidencie Sociálnej poisťovne,

d) pohľadávky povinného podľa Centrálneho registra exekúcií,

e) obchodné podiely povinného podľa obchodného registra,

f) vozidlá povinného podľa evidencie vozidiel,

g) iné evidencie, v ktorých sa vedú záznamy o majetku povinného.

TRETIA ČASŤ

ZISŤOVANIE POBYTU POVINNÉHO

§ 3

Ak sa má podľa zákona zisťovať pobyt povinného, exekútor zisťuje údaje o jeho pobyte

a) podľa registrov vedených podľa osobitného predpisu,1)

b) podľa Centrálneho registra exekúcií,

c) zistiteľné na obecnom úrade, ak je to účelné,

d) podľa katastra nehnuteľností,

e) podľa obchodného registra alebo

f) podľa evidencie Sociálnej poisťovne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OBSAH SPRÁV EXEKÚTORA OPRÁVNENÉMU

§ 4

(1) Správa exekútora oprávnenému obsahuje

a) označenie úkonov uskutočnených exekútorom pri zisťovaní majetku povinného od začatia konania alebo od podania poslednej správy,

b) označenie majetku povinného, ktorý bol úkonmi podľa písmena a) zistený,

c) dátum vymoženia plnenia a výšku vymoženého plnenia, spôsob jeho rozdelenia na jednotlivé uspokojované nároky a dátum poukázania vymoženého plnenia oprávnenému s uvedením zúčtovacích údajov umožňujúcich identifikáciu poukázaného plnenia.

(2) Dohodou medzi exekútorom a oprávneným možno ustanoviť aj ďalšie náležitosti správy podľa odseku 1.

PIATA ČASŤ

TROVY EXEKÚTORA

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 5

Exekútorovi patrí odmena za

a) výkon exekučnej činnosti

1. pri exekúcii na peňažné plnenie,

2. pri exekúcii na nepeňažné plnenie,

b) ďalšiu činnosť exekútora podľa zákona za

1. spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,

2. prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

3. doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný predpis,2)

4. vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo, ak tak ustanoví osobitný predpis.3)

DRUHÁ HLAVA

ODMENA EXEKÚTORA

Prvý oddiel

Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie

§ 6

Základ na určenie odmeny

Základom na určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženého plnenia. To platí rovnako aj vtedy, ak ide o exekúciu na vymoženie výživného.

§ 7

Základné ustanovenie

(1) Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie.

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie.

§ 8

Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti

Popri odmene určenej podľa § 7 patrí exekútorovi, ktorý uspokojuje pohľadávky podľa § 157 zákona, odmena vo výške 30 eur za ním zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, ktorej výťažok zo speňažovania tvorí rozdeľovanú podstatu. Ak rozdeľovanú podstatu tvorí výťažok zo speňažovania viacerých nehnuteľností, patrí exekútorovi odmena len jedenkrát.

§ 9

Limit odmeny pri exekúcii na peňažné plnenie

Celková odmena pri exekúcii na peňažné plnenie nemôže presiahnuť 33 000 eur; ustanovenie
§ 197 ods. 1 zákona tým nie je dotknuté.

Druhý oddiel

Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na nepeňažné plnenie

§ 10

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 200 eur za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane príslušenstva nehnuteľnosti alebo jej časti, najviac však 2 000 eur za všetky vypratané nehnuteľnosti na základe jedného exekučného titulu.

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci

§ 11

(1) Za vykonanie exekúcie odobratím veci patrí exekútorovi odmena 30 eur za každú odobratú vec, najviac však 200 eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.

(2) Ak v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

§ 12

(1) Ak sa exekútorovi nepodarí vec odobrať a oprávnený si zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, patrí exekútorovi odmena podľa § 11.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný. Ak však ten nevydá vec dobrovoľne a exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky, patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

§ 13

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu tejto hlavy.

§ 14

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom patrí exekútorovi odmena 100 eur za každú rozdelenú vec.

§ 15

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov

Za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov patrí exekútorovi odmena 10 % z hodnoty prác a výkonov potrebných na splnenie vymáhanej povinnosti, najmenej 30 eur a najviac 1 000 eur.

§ 16

Spoločné ustanovenie

Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 50 % z odmeny podľa § 11 až 15.

Tretí oddiel

Odmena za ďalšiu činnosť exekútora

§ 17

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice

Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane

a) konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu,

b) prijímania a odosielania písomností za oprávneného,

c) informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie,

d) inej činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora

patrí exekútorovi odmena 16,50 eura.

§ 18

Odmena za prijatie do úschovy

Za prijatie do úschovy patrí exekútorovi odmena, ak ide o

a)listinu .............................................................................................16,50 eura,
b)cenný papier, peniaze alebo hnuteľnú vec v hodnote
do 330 eur .......................................................................................6,50 eura,
nad 330 eur do 3 300 eur ................................................................16,50 eura,
nad 3 300 eur do 16 600 eur ...........................................................83 eur,
nad 16 600 eur ................................................................................165 eur.

§ 19

Odmena za doručovanie súdnych písomností

Ak súd poverí exekútora doručovaním súdnych písomností, patrí exekútorovi odmena 10 eur za každú súdnu písomnosť, ktorú sa adresátovi podarilo doručiť.

§ 20

Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu

Výšku odmeny exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia určí súd s prihliadnutím na povahu činnosti, ktorá sa má vykonať. Ak ide o súpis vecí,3) patrí exekútorovi odmena vo výške 30 eur za každú spísanú vec, najviac 200 eur. Ak sa súpis vecí3) vykonal v priestoroch určených na podnikanie, je odmena exekútora najviac 1 000 eur.

TRETIA HLAVA

NÁHRADA VÝDAVKOV

§ 21

Všeobecné ustanovenie

(1) Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.

(2) Náhrada paušálnych výdavkov patrí exekútorovi pri zastavení exekúcie alebo jej ukončení iným spôsobom ako zastavením exekúcie. Náhrada paušálnych výdavkov zahŕňa najmä

a) náklady na vedenie spisu,

b) náklady na cestovné, poštovné a za služby elektronických komunikácií,

c) náklady na šetrenie majetkových pomerov povinného v informačných systémoch,

d) náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku povinného zaslaných elektronickými prostriedkami,

e) iné administratívne náklady.

(3) Nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania sú preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pri exekúcii na nepeňažné plnenie, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.

§ 22

Náhrada paušálnych výdavkov

(1) Exekútorovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 60 eur.

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, alebo do uplynutia tejto lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie, patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa odseku 1 v rozsahu
50 %.

Náhrada nevyhnutných výdavkov

§ 23

Náhrada nevyhnutných výdavkov pri niektorých spôsoboch vykonávania exekúcie na peňažné plnenie

Ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku, patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.

§ 24

Náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania pri exekúcii na nepeňažné plnenie

Pri exekúcii na nepeňažné plnenie patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.

§ 25

Náhrada výdavkov za konverziu dokumentov

Za konverziu dokumentov potrebných na podanie návrhu patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:

a) 0,10 eura za každú naskenovanú stranu a

b) 0,50 eura za každý dokument.

§ 26

Náhrada výdavkov za poskytnutie súčinnosti

Za poskytnutie súčinnosti predbežnému správcovi alebo správcovi podľa osobitného predpisu4) ohľadom bankových účtov dlžníka, ich stavov a zmien uskutočnenej prostriedkami elektronickej komunikácie patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa dohody so správcom alebo predbežným správcom, najviac však vo výške 100 eur.

§ 27

Náhrada výdavkov za manipuláciu so spismi

Exekútorovi patrí náhrada výdavkov za

a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu vo výške 0,66 eura,

b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu vo výške jedného eura.

ŠIESTA ČASŤ

PREDDAVOK NA NEVYHNUTNÉ VÝDAVKY SPOJENÉ S VEDENÍM KONANIA

§ 28

Pri exekúcii na nepeňažné plnenie je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania v rozsahu 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 24.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 29

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

§ 30

V exekučných konaniach začatých do 31. marca 2017 patrí exekútorovi odmena a náhrady podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

§ 31

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z., vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 141/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 569/2008 Z. z.


§ 32

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Napríklad Civilný sporový poriadok.

3) Napríklad § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4) § 75 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.