Zákon č. 55/2017 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 10.03.2017
Účinnosť od 01.01.2020 do31.07.2021 (za 1 rok)
Literatúra 29
Rozhodnutia súdov 19
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I § 13, § 14, § 23 ods. 1 až 3 a § 87 až 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I § 23 ods. 4 až 6 a § 25 ods. 4 písm. d), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a čl. I § 25 ods. 4 písm. e), ktorý nad...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené