Vyhláška č. 36/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.02.2017
Účinnosť od 01.05.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem čl. I bodu 23, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené