Oznámenie č. 329/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.12.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené