Oznámenie č. 311/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2017 č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74.

Platnosť od 18.12.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené