Vyhláška č. 302/2017 Z. z.Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

(v znení č. 363/2018 Z. z.)

Platnosť od 12.12.2017
Účinnosť od 01.01.2019 do31.07.2021 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 1 ods. 7, § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.07.2021 363/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2018 - 31.12.2018

Všetky časové verzie

01.01.2018

Pôvodný predpis

12.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené