Zákon č. 292/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 29.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2022 (za 3 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 až 8 v bode 28, bodov 29 až 241, 243 až 247, čl. II až IV, čl. V bodov 2 až 9 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I § 20 ods. 3 v bode 28, ktorý...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 Delená účinnosť
01.01.2018 - 31.12.2022 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2017 - 31.12.2017

Všetky časové verzie

01.12.2017

Pôvodný predpis

29.11.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené