Zákon č. 280/2017 Z. z.Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 113/2018 Z. z., 154/2019 Z. z.)

Platnosť od 21.11.2017
Účinnosť od 01.07.2019
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené