Zákon č. 241/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

241

ZÁKON

zo 14. septembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „70 eur“.

2. V § 4 ods. 2 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „35 eur“.

3. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠5a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017

(1) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v sume 20 eur mesačne.

(2) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.

(3) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.

§ 5b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2019.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.