Vyhláška č. 226/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Platnosť od 29.09.2017
Účinnosť od 01.10.2017

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 20. septembra 2017

o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov1) (ďalej len „podpora“) sa poskytuje na lesné pozemky,2) ktorých celková výmera je najmenej 5 ha a ktoré

a) boli vedené ako lesný porast3) v programe starostlivosti o lesy4) (ďalej len „program“), ktorého platnosť sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“), alebo v programe, ktorého prvá polovica platnosti sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti,

b) neboli v priebehu platnosti programu trvalo vyňaté5) alebo dočasne vyňaté6) z plnenia funkcií lesov7) ani v nich nebolo obmedzené využívanie8) funkcií lesov.

§ 2

(1) Podpora sa poskytuje žiadateľovi o podporu, ktorým je obhospodarovateľ lesa9), ktorý hospodári v lesných porastoch podľa § 1 (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Podpora sa poskytuje žiadateľovi, ak spĺňa tieto podmienky:

a) v lesných porastoch podľa § 1 bola podľa programu vykonaná výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do 50 rokov veku lesného porastu a bolo vykonávané odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín,10) ktoré sú drevinami,

b) v lesných porastoch podľa § 1 sa podľa programu uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu,11) výberkového hospodárskeho spôsobu12) alebo účelového hospodárskeho spôsobu,13) ktorého výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.14)

(3) Podpora sa poskytuje na základe žiadosti a zmluvy o poskytnutí podpory.

(4) Podpora sa poskytuje, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je proti nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,15)

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,16) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,17) ak je žiadateľom právnická osoba,

g) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,18) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

(5) Ak na jeden lesný porast podľa § 1 žiada o podporu viac ako jeden žiadateľ, podpora sa poskytuje na lesný porast alebo jeho časť tomu žiadateľovi, ktorý je vedený v evidencii lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov.19)

(6) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý nevykonal opatrenia uložené podľa osobitného predpisu.20)

§ 3

(1) Žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) na základe výzvy agentúry uverejnenej na webovom sídle agentúry. Žiadosť obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,

b) obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,

d) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,

e) názov lesného celku21) alebo vlastníckeho celku,22) pre ktorý bol vyhotovený program, podľa ktorého sa hospodárilo v lesných porastoch podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu,

f) obdobie platnosti programu, podľa ktorého sa hospodárilo v lesných porastoch podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu,

g) celkovú výmeru lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. a) s rovnakým hospodárskym súborom lesných typov, na ktoré žiadateľ žiada podporu, sadzbu podľa prílohy č. 1, požadovanú výšku podpory podľa jednotlivých hospodárskych lesných typov a celkovú požadovanú výšku podpory, ak sa v lesných porastoch hospodárilo podľa § 2 ods. 2 písm. a),

h) celkovú výmeru lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. b) s rovnakým hospodárskym súborom lesných typov, na ktoré žiadateľ žiada podporu, sadzbu podľa prílohy č. 1, požadovanú výšku podpory podľa jednotlivých hospodárskych lesných typov a celkovú požadovanú výšku podpory, ak sa v lesných porastoch hospodárilo podľa § 2 ods. 2 písm. a).

(2) Prílohou k žiadosti je

a) zoznam lesných porastov podľa § 1, na ktoré žiadateľ žiada podporu, ich výmera, hospodársky súbor lesných typov, sadzba podľa prílohy č. 1 a požadovaná výška podpory na lesný porast podľa jednotlivých hospodárskych súborov lesných typov,

b) zoznam lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ich výmera,

c) zoznam lesných porastov podľa § 2 ods. 2 písm. b) a ich výmera,

d) vyhlásenie o poskytnutej minimálnej pomoci počas dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokov a v bežnom rozpočtovom roku, ak žiadateľ žiada o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu,23)

e) doklad preukazujúci zriadenie platobného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má podpora poskytnúť,

f) vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach,

g) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je na majetok žiadateľa vyhlásený konkurz, žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo nebol proti žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

h) vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,

i) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce24) nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,25) ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

j) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

k) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

l) výpis z registra pozemkových spoločenstiev26) nie starší ako tri mesiace alebo jeho kópia, alebo osvedčená kópia osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov27) nie staršia ako tri mesiace a potvrdenie obce, že žiadateľ nebol z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vyradený,

m) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, ak je žiadateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty,

n) vyhlásenie žiadateľa, že nie je podnikom v ťažkostiach,25) ak žiadateľ žiada o poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.28)

§ 4

Podpora sa poskytuje za podmienky, ak sú pre lesné porasty

a) podľa § 2 ods. 2 písm. a) splnené kritériá a zásady uvedené v prílohách č. 2 a 3,

b) podľa § 2 ods. 2 písm. b) splnené kritériá a zásady uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

(1) Sadzba pre výpočet výšky podpory v eurách na hektár lesného porastu podľa hospodárskych súborov lesných typov je uvedená v prílohe č. 1. Sadzba pre výpočet výšky podpory sa zvyšuje o
50 %, ak sa podpora poskytuje na lesné porasty podľa § 2 ods. 2 písm. b).

(2) Celková výška požadovanej podpory sa vypočíta podľa prílohy č. 4.

(3) Ak súčet podpôr požadovaných všetkými oprávnenými žiadateľmi v príslušnom roku prevyšuje disponibilný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku určených na poskytnutie podpory, výška podpory pre žiadateľa sa upraví koeficientom krátenia, ktorý predstavuje podiel súčtu podpôr požadovaných všetkými oprávnenými žiadateľmi v príslušnom roku a disponibilného objemu finančných prostriedkov určených v príslušnom roku na poskytnutie podpory.

(4) Ak výška podpory pre žiadateľa vypočítaná podľa odseku 3 je nižšia ako 50 eur, podpora sa neposkytne.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.


Gabriela Matečná v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.

2) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.

4) § 40 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.

5) § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

7) § 2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z. z.

8) § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

9) § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.

10) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

11) § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.

12) § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.

13) § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.

14) § 27 ods. 9 vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

15) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19) § 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.

20) § 62 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z.

21) § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.

22) § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.

23) Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).

24) § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.

25) Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) § 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

27) § 12b ods. 1 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

28) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014).


Príloha č. 1 k vyhláške č. 226/2017 Z. z.

Sadzby pre výpočet požadovanej výšky podpory podľa HSLT

HSLT1) Názov HSLT Sadzba v eurách/ha2)
101 Extrémne vápencové dúbravy 120
102 Vápencové dúbravy 190
104 Extrémne kyslé dúbravy 150
105 Kyslé dúbravy 60
107 Kyslé borovicové dúbravy 20
108 Sprašové hrabové dúbravy 110
109 Suché hrabové dúbravy 150
111 Živné hrabové dúbravy 110
112 Vrastavé borovicové dúbravy 60
113 Vlhké hrabové dúbravy 80
117 Sutinové hrabové dúbravy 50
121 Brezové dúbravy 60
122 Brezové jelšiny 270
123 Vlhké hrabové dúbravy 80
124 Hrabové lužné jaseniny 110
125 Dubové lužné jaseniny 140
126 Vŕbové topoliny 30
131 Extrémne porasty bresta 150
135 Brestové lužné jaseniny 70
191 Vápencové dúbravy 140
192 Brezové jelšiny (ochranného rázu) 240
196 Vŕbové topoliny 20
199 Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu) 170
201 Extrémne vápencové bukové dúbravy 330
202 Svieže vápencové bukové dúbravy 170
203 Vápencové boriny 330
204 Extrémne kyslé bukové dúbravy 140
205 Kyslé bukové dúbravy 80
208 Sprašové bukové dúbravy 70
209 Suché bukové dúbravy 190
211 Živné bukové dúbravy 160
213 Vlhké bukové dúbravy 120
216 Kamenité bukové dúbravy s javorom 230
217 Sutinové javorovo-bukové dúbravy 40
292 Svieže vápencové bukové dúbravy 270
293 Vlhké bukové dúbravy 150
295 Kyslé bukové dúbravy 60
296 Kamenité bukové dúbravy s javorom 280
299 Suché brehové dúbravy 220
301 Extrémne vápencové dubové bučiny 250
302 Svieže vápencové dubové bučiny 320
303 Vápencové boriny 320
304 Extrémne kyslé dubové bučiny 240
305 Kyslé dubové bučiny 70
310 Svieže dubové bučiny 110
311 Živné dubové bučiny 120
312 Lesostepné kotlinové boriny 530
313 Vlhké dubové bučiny 130
315 Kyslé dubové boriny nižších polôh 70
316 Kamenité dubové bučiny s lipou 270
317 Sutinové lipovo-dubové bučiny 90
320 Svieže kotlinové smrekové boriny 150
323 Jaseňové jelšiny 130
392 Svieže vápencové dubové bučiny 340
393 Vlhké dubové bučiny 120
395 Extrémne kyslé dubové bučiny 60
396 Kamenité dubové bučiny s lipou 180
399 Jaseňové jelšiny (ochranného rázu) 90
401 Extrémne vápencové bučiny 460
402 Svieže vápencové bučiny 420
404 Extrémne kyslé bučiny 510
405 Kyslé bučiny 140
407 Kyslé dubové boriny 20
409 Jedľovo-dubové bučiny 160
410 Svieže bučiny 140
411 Živné bučiny 160
413 Vlhké bučiny 160
415 Kyslé dubové jedliny 220
416 Kamenité bučiny s lipou 380
417 Sutinové lipové bučiny 100
420 Svieže kotlinové jedľové dúbravy 140
421 Živné smrekové boriny 160
425 Kyslé dubové boriny 80
426 Kamenité jedľovo-dubové bučiny 150
431 Živné kotlinové jedľové dúbravy 140
435 Kyslé bučiny s jedľou 150
445 Kyslé bučiny s jedľou a dubom 160
492 Svieže vápencové bučiny 460
493 Vlhké bučiny 160
495 Kyslé bučiny 160
496 Kamenité bučiny s lipou 390
497 Kamenité jedľovo-dubové bučiny 210
498 Kyslé bučiny s jedľou a bukom 140
499 Kyslé bučiny s jedľou 160
501 Extrémne vápencové jedľové bučiny 580
502 Svieže vápencové jedľové bučiny 410
504 Extrémne kyslé jedľové bučiny 330
505 Kyslé jedľové bučiny 160
506 Kyslé horské bučiny 290
511 Živné jedľové bučiny 150
512 Vápencové smrekové boriny 650
513 Vlhké jedľové bučiny 170
514 Extrémne kyslé borovicové smrečiny 270
515 Kyslé borovicové smrečiny 140
516 Kamenité jedľové bučiny 410
517 Sutinové javoriny 110
518 Vrcholové bučiny 80
521 Extrémne vápencové smrekové boriny 610
522 Vápencové smrekové jedliny 220
523 Vlhké kotlinové javorové jedliny 160
524 Extrémne kyslé smrečiny s jedľou 210
525 Kyslé smrečiny s jedľou 200
526 Kamenité jedľové javoriny 330
531 Extrémne vápencové smrečiny s javorom 1000
532 Svieže vápencové smrekové jedliny 860
535 Podmáčané borovicové smrečiny 350
536 Kamenité smrekové jedliny 350
541 Živné smrekové jedliny 180
545 Podmáčané smrečiny s jedľou 290
546 Kamenité smrečiny s jedľou 380
556 Kamenité jedľovo-bukové smrečiny 420
561 Kotlinové javorové jedliny 200
571 Vápencové kotlinové jedľové javoriny 120
584 Podmáčané jedľové smrečiny 90
589 Kamenité jedľové javoriny 330
590 Kyslé smrečiny s jedľou 230
591 Kamenité jedľovo-bukové smrečiny 480
592 Svieže vápencové jedľové bučiny 500
593 Vlhké jedľové bučiny 200
594 Vápencové smrekové jedliny 170
595 Kyslé jedľové bučiny 150
596 Kamenité jedľové bučiny 440
597 Kyslé horské bučiny 310
598 Kamenité smrečiny s jedľou 470
599 Kamenité smrekové jedliny 870
601 Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny 360
602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny 390
604 Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny 570
605 Kyslé jedľovo-bukové smrečiny 280
606 Kyslé horské bučiny 220
611 Živné jedľovo-bukové smrečiny 300
613 Vlhké jedľové bučiny 170
614 Podmáčané jedľové smrečiny 100
615 Podmáčané jedľové bučiny so smrekom 260
616 Kamenité jedľové bučiny so smrekom 400
617 Sutinové javoriny so smrekom 120
618 Vrcholové bučiny 60
621 Extrémne vápencové smrečiny s javorom 430
622 Smrekové jelšiny 100
623 Luh jelše sivej 550
624 Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny 540
625 Podmáčané borovicové smrečiny 560
626 Kamenité smrečiny s jedľou 440
627 Sutinové javorové smrečiny 110
628 Vrcholové bučiny s jedľou a smrekom 70
631 Živné smrekové jedliny 360
632 Vápencové smrekové jedliny 360
633 Horský vŕbový luh 310
634 Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou 600
635 Podmáčané smrečiny s jedľou 360
636 Kamenité smrekové jedliny 420
637 Sutinové jedľové javoriny 210
642 Svieže vápencové smrečiny s javorom 510
644 Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny 640
645 Podmáčané smrekové jedliny 210
646 Kamenité jedľové javoriny 420
655 Kyslé borovicové smrečiny 380
665 Kyslé smrečiny s jedľou 330
666 Kamenité jedľové smrečiny s bukom 350
673 Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom 490
675 Kyslé smrekové jedliny 300
685 Kyslé smrekové smrečiny 290
688 Kamenité jedľové javoriny 400
689 Smrekové boriny 30
690 Kamenité smrekové jedliny 370
691 Kyslé smrekové jedliny 300
692 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny 390
693 Vlhké jedľové bučiny 260
694 Kamenité jedľové smrečiny s bukom 370
695 Kyslé jedľovo-bukové smrečiny 270
696 Kamenité jedľové bučiny so smrekom 390
697 Vápencové smrekové jedliny 320
698 Kamenité smrečiny s jedľou 410
699 Podmáčané smrekové jedliny 220
719 Vysokohorské smrečiny 30
729 Vysokohorské smrečiny s limbou 30
739 Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou 40
749 Vysokohorské limbové smrečiny 20
759 Vysokohorské javorové smrečiny 30
769 Vysokohorské vápencové smrečiny 30
789 Smrekovcové boriny 20
815 Podmáčané boriny s kosodrevinou 430
820 Kosodrevina 210
830 Smreková kosodrevina 200
840 Limbová kosodrevina 160
850 Vápencová kosodrevina 210
860 Kosodrevina s listnáčmi 170

Vysvetlivky:

[1]) HSLT – hospodársky súbor lesných typov [HSLT je súbornou geobiocenologickou jednotkou združujúcou hospodársky podobné lesné typy ako ich bezprostredne nadradená jednotka; hospodárska príbuznosť znamená rámcovo podobné stanovištné podmienky (klíma, zásobenosť živinami, skeletnatosť pôd, iné významné pôdne vlastnosti, hydrický vzťah a vodný režim) a rámcovo podobné prirodzené zastúpenie hlavných drevín, ktorých výsledkom sú podobné požiadavky na cieľové hospodárenie (najmä na zakladanie porastov)].

2) Sadzba v eurách je vypočítaná ako ročný podiel celkovej hodnoty mimoprodukčných funkcií lesov pri zohľadnení rubnej doby podľa prílohy č. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 226/2017 Z. z.

Kritériá pre stav lesného porastu po výchove prečistkou a prebierkou do 50 rokov jeho veku

Kvalita vykonania zásahu Včasnosť zásahu Drevinové zloženie Kvalita a poškodenie lesných drevín
Zápoj1) lesného porastu je dokonalý až uvoľnený.2) Prečistka: 1. V prevažne ihličnatých lesných porastoch (zastúpenie ihličnanov nad 60 %) dĺžka korún ihličnanov dosahuje najmenej 60 % výšky. 2. V zmiešaných listnatých a borovicových lesných porastoch výška porastu nepresahuje 5 m. 3. Prebierka: Stredná hrúbka porastu po zásahu nepresahuje 19 cm. 1. Hlavné lesné dreviny3) spolu tvoria najmenej 70 % lesného porastu. 2. Zastúpenie spevňujúcich a melioračných drevín4) spolu v HSLT, kde je to relevantné, je najmenej 20 %. 3. Zastúpenie sprievodných drevín5) po prečistke je najviac 20 %, po prebierke 10 %. 1. Rozrastlíky, predrastlíky a výrazne deformované jedince sa vyskytujú najviac na 10 % plochy lesného porastu. 2. Výrazné poškodenie kmeňa (nad 30 % obvodu) alebo koruny (nad 50 % objemu) má najviac 30 % jedincov. 3. Výrazne poškodené jedince nevytvárajú súvislé plochy väčšie ako 0,02 ha.

Vysvetlivky:

1) Zápojom sa vyjadruje vzájomné pretínanie korún vo vodorovnom smere (horizontálny zápoj) alebo v smere zvislom (vertikálny zápoj). Rozoznávame zápoj prehustený, uvoľnený, medzernatý a prerušený. Je podstatným znakom hodnotenia pestovateľského stavu porastov, ktorý ovplyvňuje energetický, svetelný a látkový režim lesného porastu a celého ekosystému.

2) Pri dokonalom zápoji sa koruny dotýkajú, ale neobmedzujú; pri uvoľnenom zápoji sa koruny nedotýkajú, ale do medzier sa nezmestia ďalšie stromy.

3) Hlavnými lesnými drevinami sú lesné dreviny cieľového zastúpenia pre HSLT podľa prílohy č. 3.

4) Spevňujúce a melioračné lesné dreviny pre HSLT sú uvedené v prílohe č. 3.

5) Sprievodné dreviny sú prípravné lesné dreviny a kry v procese výchovy postupne odstraňované z lesného porastu.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 226/2017 Z. z.

Kritériá zastúpenia lesných drevín

HSLTRegión1)Hlavné lesné drevinySpevňujúce a melioračné dreviny
D1min.2)max.2)D2min.2)max.2)D3min.2)max.2)D4min.2)max.2)
101, 102, 191, 201DB30100CR*3)70CL*30HB*30*
104DB30100BR*50BO*30HB*30*
105, 108, 109, 111, 123, 199DB4090CL*60CR*60HB*40*
107BO5090DB1050BR*50*
112, 113BO4080DB2060DB, CL, HB
117, 217DB30100CL20100HB*40BK*40*
121, 122, 192DB1090JL*90BR*50*
124, 125, 135DB2580CL2070*
131TD4090DB1050CL,50*
126, 196JL2080VR2080*
202, 292DB4090BK1050CR*60HB*50*
203, 303BO50100DB*20CR*20BK, CL, MK
204DB50100BR*30HB*30*
205, 208, 209, 211, 213, 216, 293, 295, 296, 299DB40100BK*50CR*60HB*40*
301, 304, 305, 313, 393, 395BK4090DB1050CL*50HB*20*
302, 310, 311, 392, 316, 396BK5090DB*50CL*50HB*20*
315, 320BO3080DB530BK*30HB*10DB, BK, HB, CL
317BK1090CL1090DB*30JD*20*
323, 399JL3090CL1070*
401BK40100BO*40JD*20SC*20*
402, 405, 410, 411, 413, 416, 492, 493, 495, 496, 506, 597SeverBK5090JD1030CL*40*
JuhBK50100CL*50JD*20DB*20*
407BO30100DB550JD*20BK*20BK, CL, BR, JB
415, 420, 431DB3070JD1070BK*20CL*60BK, DB, CL
417, 517BK2575CL2575JD*30*
421, 425BO1050DB*40JD*20SM*30BK, DB, CL
409, 426, 497BK3080JD1060DB1060CL
435, 499BK5090JD1040CL*40*
404, 445, 498BK4090DB1050JD*40CL
501BK40100BO*30SC*30BK, CL, MK, SC
511, 513, 516, 593, 596SeverBK3080JD1060SM1050CL, BK, SC
JuhBK3090JD1060CL*50SM*30CL, BK, SC
HSLTRegión1)Hlavné lesné drevinySpevňujúce a melioračné dreviny
D1min.2)max.2)D2min.2)max.2)D3min.2)max.2)D4min.2)max.2)
504, 505, 556, 591, 595SeverBK2070JD2080SM1060SC*20CL, BK, SC
JuhBK2080JD1080SM*50SC*20CL, BK, SC
502, 506, 592SeverBK3090JD1040SM*40SC*20CL, BK, SC
JuhBK40100CL*50JD*40SC*20*
512, 514, 515, 521, 535, 584BO1060SM1050JD550SC*40CL, BK, SC
518, 606, 618BK50100CL*50JD*30*
522, 523, 525, 526, 531, 532, 536, 541, 545, 546, 561, 571, 589, 590, 594, 598, 599JD2080CL*60SM*50SC*20CL, BK, BO, SC
601BK1080BO540SC540JD*20BK, CL, MK
602, 692BK3080JD1060SM*40CL*40BK, CL, SC
604, 605, 615, 628, 666, 694SM2060JD1570BK1065SC*20BK, CL, SC
611, 613, 616, 693, 695, 696BK3070JD1560SM1050CL*40BK, CL, SC
617BK2070CL2070SM*40JD*40BK, CL, SC
623, 624JL30100BR*30SM*30*
625, 655, 689SM3060BO1040JD*20SC*20CL, BK, SC
524, 621, 626, 627, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 642, 645, 646, 665, 673, 675, 688, 690, 691, 697, 698, 699SM2070JD1560CL*20SC*20CL, BK, SC, JD
633VR2580JL2080SM*20*
719, 759SM50100JB*50CL*20JB, CL, SC
729, 769SM4090BK*20SC*20CL*10BK, JB, CL, SC, LB
644, 685, 739, 789SC2070SM3080JD*30BK, CL, JB, LB
749SM2080LB2060SC*20CL, JB, LB, SC

Vysvetlivky:

1) Región sa zohľadní pre HSLT, kde je uvedený podľa príslušnosti k okresu.

Zaradenie okresov do regiónov:

Sever: Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Trstená, Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica

Juh: ostatné okresy

2) Minimálne a maximálne zastúpenie hlavných lesných drevín v %.

3) * Drevina nie je povinná.

Použité skratky drevín:

DB – dub letný a/alebo zimný; CR – dub cerový; HB – hrab; BK – buk; CL – javory, jasene, bresty, lipy, čerešňa, brekyňa; BR – brezy, VR – vŕby; TD – domáce topole; JL – jelše; JB – jarabina vtáčia; MK – jarabina mukyňa; BO – borovica lesná; SC – smrekovec; JD – jedľa; SM – smrek; LB – limba.

Zásady obhospodarovania lesných porastov zaradené do špecifického spôsobu obhospodarovania „t“ („v“) pre trvalo viacetážové porasty

1. Zásady starostlivosti o nárasty a kultúry

Zameranie na podporu hospodársky a ekologicky dôležitých drevín, tiež drevín vtrúsených a ohrozených.

Uvoľnenie konkurenčne zaostávajúcich druhov na plochách bez materského porastu pri prevládaní nežiaducich konkurenčných drevín (napríklad: agát alebo hrab na úkor duba, buk na úkor jedle).

Riešenie podpory cieľovým drevinám pod clonou materského porastu prostredníctvom rôznej intenzity uvoľňovania korunového zápoja materského porastu.

2. Zásady výchovy v mladinách

Ihličnaté porasty

Vytvorenie výškovej a hrúbkovej rozrôznenosti ako jedného z hlavných faktorov ich ekologickej stability pri výchove ihličnatých drevín (smreka, jedle, borovice v horských polohách) prerezávkou. Začiatok jednotlivého výberu vo fáze výškovej diferenciácie mladého porastu, t. j. pri výške 2 – 3 m.

Uvoľňovanie najvyššieho zdravého, nepoškodeného stromčeka v hlúčikoch spĺňajúceho kvalitatívne predpoklady na ďalšie pestovanie.

Paušálne neodstraňovanie podúrovňových jedincov.

Uvoľnenie zápoja korún zásahom v úrovni natoľko, že podúrovňové jedince budú mať dostatok svetla na prežívanie.

Vykonanie zásahu pri hustejšom zápoji porastu aj v podúrovni v prospech zdravých vitálnych jedincov.

Listnaté porasty

Udržiavanie dostatočného zápoja pri výchove listnatých mladín čistkou.

Zabezpečenie výškovej diferenciácie pre celé skupiny (hlúčiky), nie pre jednotlivé stromčeky.

Pri buku vytváranie hlúčikov s veľkosťou od 1 áru. Pri dube, javore a jaseni ako svetlomilnejších drevinách vytváranie väčších skupín (5 – 10, najviac 20 árov).

Odstraňovanie konkurenčných úrovňových jedincov a predovšetkým škodiacich jedincov z nadúrovne pre podporu rastu nádejných úrovňových jedincov. Odstraňovanie rozrastlíkov a ponechanie predrastavých jedincov, ak majú rovný, priamy kmeň, netvoria dvojaky, majú primeranú korunu a hrúbku vetiev.

Nezasahovanie do podúrovňových jedincov.

Postačujúcou je intenzita zásahu od 5 – 10 % z celkového počtu jedincov alebo 20 % z počtu jedincov hornej vrstvy, pričom v hornej vrstve sa nachádza 25 – 35 % jedincov z ich celkového počtu.

3. Zásady výchovy prebierkami

Realizácia výchovy prebierkami formou silných úrovňových prebierok len pozitívnym výberom.

Podpora budúcich cieľových stromov formou odstraňovania susediacich prekážajúcich, utláčajúcich a vrastavých jedincov.

Vytváranie vhodných podmienok na klíčenie a odrastanie semenáčikov a na potenciálny vývoj dolnej vrstvy rozpájaním korún cieľových stromov.

Zabezpečenie primeraného rozčlenenia porastov. Odstupová vzdialenosť rozčleňovacích liniek so šírkou najviac 4 m je 35 – 50 m.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 226/2017 Z. z.

Vzor

Výpočet výšky podpory pre žiadateľa o podporu

Celková výška podpory na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sa vypočíta:

1. Celková výška podpory za lesné porasty bez porastov, ktoré boli obhospodarované prírode blízkym spôsobom,

CVP1 = (s1 × a1) + (s2 × a2) + ...(sx × ax) ,

pričom

s₁ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 101),

a₁ je výmera lesného porastu/výmera lesných porastov (napríklad v HSLT 101),

s₂ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 102),

a₂ je výmera lesného porastu/výmera lesných porastov (napríklad v HSLT 102),

sₓ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 104),

aₓ je výmera lesného porastu/lesných porastov (napríklad v HSLT 104).

2. Celková výška podpory za lesné porasty, ktoré boli obhospodarované prírode blízkym spôsobom,

CVP2 = [(s1 × a1) + (s2 × a2) + ...(sx × ax)] × 1,5 ,

pričom

s₁ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 101),

a₁ je výmera lesného porastu/výmera lesných porastov (napríklad v HSLT 101),

s₂ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 102),

a₂ je výmera lesného porastu/výmera lesných porastov (napríklad v HSLT 102),

sₓ je sadzba na 1 ha a 1 rok pre lesný porast/lesné porasty (napríklad v HSLT 104),

aₓ je výmera lesného porastu/lesných porastov (napríklad v HSLT 104).

Celková výška podpory (CVP):

CVP1 + CVP2 = CVP .


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.