Oznámenie č. 199/2017 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017, o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Platnosť od 02.08.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené