Vyhláška č. 387/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 30.12.2016

OBSAH

387

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sa mení a dopĺňa takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 84/2016 Z. z.

Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

1. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník. V gynekologicko-pôrodníckej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore mamológia lekárom s profesijným titulom mamológ,

b) v špecializačnom odbore gynekologická urológia lekárom s profesijným titulom gynekologický urológ,

c) v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína lekárom s profesijným titulom lekár materno-fetálnej medicíny,

d) v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii lekárom s profesijným titulom onkogynekológ,

e) v špecializačnom odbore reprodukčná medicína lekárom s profesijným titulom lekár reprodukčnej medicíny,

f) v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve lekárom s profesijným titulom lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve,

g) v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,

h) v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii,

i) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii,

j) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

k) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

2. Ambulancia zubného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo osobou s profesijným titulom zubný lekár. V ambulancii zubného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo zubným lekárom s profesijným titulom detský zubný lekár,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia,

e) v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia alebo

f) v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.

3. Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg. V ambulancii maxilofaciálnej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

4. Ambulancia čeľustnej ortopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia zubným lekárom s profesijným titulom čeľustný ortopéd.

5. Ambulancia vnútorného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista. V ambulancii vnútorného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia,

e) v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému alebo

f) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

6. Angiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore angiológia lekárom s profesijným titulom angiológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore angiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V angiologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore angiológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia alebo

d) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

7. Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom diabetológ. V diabetologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

8. Endokrinologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore endokrinológia lekárom s profesijným titulom endokrinológ. V endokrinologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom endokrinológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom endokrinológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

9. Gastroenterologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gastroenterológia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ. V gastroenterologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore gastroenterológia,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia alebo

e) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

10. Geriatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore geriatria lekárom s profesijným titulom geriater. V geriatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

11. Hematologická a transfúziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ.

12. Infektologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore infektológia lekárom s profesijným titulom infektológ. V infektologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

13. Ambulancia tropickej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore tropická medicína lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti tropická medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V ambulancii tropickej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

14. Ambulancia klinickej farmakológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická farmakológia lekárom s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie. V ambulancii klinickej farmakológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.

15. Kardiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiológia lekárom s profesijným titulom kardiológ. V kardiologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore kardiológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore kardiológia,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii lekárom s profesijným titulom kardiológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004 a predpisov účinných do 31. mája 2006,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

e) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

16. Ambulancia klinickej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická onkológia lekárom s profesijným titulom klinický onkológ. V ambulancii klinickej onkológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

17. Ambulancia radiačnej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore radiačná onkológia lekárom s profesijným titulom radiačný onkológ.

18. Ambulancia pracovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva. V ambulancii pracovného lekárstva možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

19. Nefrologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nefrológia lekárom s profesijným titulom nefrológ. V nefrologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

20. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ. V pneumologicko-ftizeologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

21. Reumatologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reumatológia lekárom s profesijným titulom reumatológ. V reumatologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

22. Algeziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore algeziológia lekárom s profesijným titulom algeziológ.

23. Chirurgická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia lekárom s profesijným titulom chirurg. V chirurgickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore chirurgia,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia alebo

e) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

24. Ambulancia kardiochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiochirurgia lekárom s profesijným titulom kardiochirurg. V ambulancii kardiochirurgickej možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom kardiochirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

25. Ambulancia neurochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurochirurgia lekárom s profesijným titulom neurochirurg. V ambulancii neurochirurgickej možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom neurochirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

26. Ambulancia úrazovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore úrazová chirurgia lekárom s profesijným titulom traumatológ. V ambulancii úrazovej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom traumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

27. Ambulancia plastickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore plastická chirurgia lekárom s profesijným titulom plastický chirurg. V ambulancii plastickej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

28. Ambulancia cievnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore cievna chirurgia lekárom s profesijným titulom cievny chirurg. V ambulancii cievnej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom cievny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom cievny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

29. Ortopedická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore ortopédia lekárom s profesijným titulom ortopéd. V ortopedickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore ortopedická protetika lekárom s profesijným titulom ortoprotetik,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia lekárom s profesijným titulom pediatrický ortopéd alebo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

30. Urologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore urológia lekárom s profesijným titulom urológ. V urologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore onkológia v urológii lekárom s profesijným titulom onkourológ,

b) v špecializačnom odbore andrológia lekárom s profesijným titulom andrológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore andrológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti andrológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii lekárom s profesijným titulom urológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii alebo

d) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom urológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

31. Otorinolaryngologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore otorinolaryngológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ. V otorinolaryngologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

b) v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,

d) v špecializačnom odbore foniatria lekárom s profesijným titulom foniater,

e) v špecializačnom odbore audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ so špecializáciou v špecializačnom odbore audiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

f) v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,

g) v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika alebo

h) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

32. Ambulancia hrudníkovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg. V ambulancii hrudníkovej chirurgie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

33. Oftalmologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore oftalmológia lekárom s profesijným titulom oftalmológ. V oftalmologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom oftalmológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

34. Dermatovenerologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore dermatovenerológia lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ. V dermatovenerologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia dermatovenerológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

35. Neurologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurológia lekárom s profesijným titulom neurológ. V neurologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom neurológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

36. Psychiatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore psychiatria lekárom s profesijným titulom psychiater. V psychiatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v špecializačnom odbore gerontopsychiatria lekárom s profesijným titulom gerontopsychiater,

b) v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ,

c) v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore psychiatria,

d) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore psychiatria alebo

e) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

37. Ambulancia detskej psychiatrie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria lekárom s profesijným titulom detský psychiater. V ambulancii detskej psychiatrie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská psychiatria, alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská psychiatria.

38. Ambulancia klinickej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ. V ambulancii klinickej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore klinická psychológia.

39. Ambulancia klinickej logopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická logopédia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd. V ambulancii klinickej logopédie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia.

40. Ambulancia liečebnej pedagogiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore liečebná pedagogika liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg. V ambulancii liečebnej pedagogiky možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

41. Ambulancia lekárskej genetiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore lekárska genetika lekárom s profesijným titulom lekár genetik.

42. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia lekárom s profesijným titulom imunoalergológ. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je určená aj na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická imunológia a alergiológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 lekárom, ktorý podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 mohol používať profesijný titul pediatrický imunológ a alergológ. V ambulancii klinickej imunológie a alergológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom imunoalergológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

43. Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárom s profesijným titulom lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

44. Ambulancia akupunktúry je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore akupunktúra lekárom s profesijným titulom akupunkturista.

45. Ambulancia telovýchovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom telovýchovný lekár.

46. Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom pediatrický endokrinológ.

47. Ambulancia pediatrickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská chirurgia lekárom s profesijným titulom detský chirurg.

48. Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ. V ambulancii pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, ak certifikačná príprava nebola súčasťou špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore detská gastroenterológia, hepatológia a výživa, alebo

b) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

49. Ambulancia pediatrickej gynekológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia lekárom s profesijným titulom pediatrický gynekológ.

50. Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia lekárom s profesijným titulom pediatrický hematológ a onkológ.

51. Ambulancia pediatrickej kardiológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia lekárom s profesijným titulom pediatrický kardiológ.

52. Ambulancia pediatrickej nefrológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia lekárom s profesijným titulom pediatrický nefrológ.

53. Ambulancia pediatrickej neurológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická neurológia lekárom s profesijným titulom pediatrický neurológ.

54. Ambulancia pediatrickej oftalmológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia lekárom s profesijným titulom pediatrický oftalmológ.

55. Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ. V ambulancii pediatrickej pneumológie a ftizeológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému.

56. Ambulancia pediatrickej reumatológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická reumatológia lekárom s profesijným titulom pediatrický reumatológ.

57. Ambulancia pediatrickej urológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická urológia lekárom s profesijným titulom pediatrický urológ.

58. Ambulancia paliatívnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína lekárom s profesijným titulom lekár paliatívnej medicíny.

59. Ambulancia nukleárnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nukleárna medicína lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny. V ambulancii nukleárnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.

60. Ambulancia dentálnej hygieny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.

61. Hepatologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, lekárom s profesijným titulom internista, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, alebo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V hepatologickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom hepatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

62. Ambulancia poradenskej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore poradenská psychológia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ. V ambulancii poradenskej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

63. Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ. V ambulancii pracovnej a organizačnej psychológie možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

a) v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,

b) v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti alebo

c) v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

64. Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista alebo na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia lekárom s profesijným titulom pediatrický anestéziológ. V ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo lekárom s profesijným titulom anestéziológ a intenzivista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo.

65. Pediatrická ambulancia v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore, je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatria lekárom s profesijným titulom pediater. V pediatrickej ambulancii možno popri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore podľa prvej vety poskytovať aj špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia lekárom s profesijným titulom neonatológ.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2016.


Tomáš Drucker v.r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.