Zákon č. 386/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I 68. bodu (§ 35 ods. 24), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

386

ZÁKON

z 29. novembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26a

Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy

(1) Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.

(2) Petíciu1) obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu,8) musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov Bratislavy, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z. a zákona č. 386/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Spolupráca s obyvateľmi mesta

(1) Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.

(2) Petíciu obyvateľov mesta, ktorou sa sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu,6d) musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

6d) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Ustanovenie § 21a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 463/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. a zákona č. 342/2016 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 140 a 141 znejú:

„Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie .....350 eur
2. okamžité lotérie .....350 eur
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .....1 500 eur
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok .....350 eur
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie .....350 eur
6. kurzové stávky .....4 000 eur
7. hazardné hry v kasíne .....7 000 eur
8. bingo vrátane špeciálneho binga .....4 000 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry .....1 700 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode .....1 700 eur
b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína
alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní .....100 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode .....200 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom
bode .....
800 eur
d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
hazardných hier na základe všeobecnej licencie .....30 eur
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie .....100 eur

Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .....
1 660 eur“.

Čl. V

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

x) Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozoru nad činnosťami súvisiacimi s poskytovaním zakázaných ponúk.86df)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 86df znie:

86df) § 15b ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z, zákona č. 167/2016 Z. z. a zákona č. 317/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 24 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa prílohy č. 1, ohlási správcovi registra vylúčených osôb podľa osobitného predpisu31b) (ďalej len „správca registra“) informácie zo zdravotnej dokumentácie tejto osoby v tomto rozsahu:

a) meno, priezvisko a titul osoby,

b) rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,

c) informáciu o diagnostikovaní choroby patologického hráčstva.

(6) Údaje podľa odseku 5 poskytne poskytovateľ správcovi registra elektronicky bezodplatne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania choroby patologického hráčstva.

(7) Ak dôjde k vyradeniu osoby, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva z dispenzarizácie, poskytovateľ je povinný poskytnúť správcovi registra elektronicky bezodplatne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia z dispenzarizácie tieto údaje:

a) meno, priezvisko a titul osoby,

b) rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,

c) informáciu o vyradení z dispenzarizácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

31b) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.

2. Za § 49f sa vkladá § 49g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. januára 2019 poskytnúť údaje podľa § 24 ods. 5 až 7 aj vo vzťahu k osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva pred 1. januárom 2019 a k uvedenému dňu nebola vyradená z dispenzarizácie.“.

Čl. VIII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

㤠98a

Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) platiteľa nevykoná platobnú operáciu ani neposkytne inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,83) pričom túto povinnosť musí splniť bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.83)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

83) § 15b ods. 7, 12 a 13 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 353/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „okrem povinnosti uvedenej v § 41 ods. 6“.

2. § 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,35a) a to bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.35a) Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú zamedzením prístupu podľa prvej vety. Štátny dozor nad dodržiavaním povinnosti podľa prvej vety vykonáva a sankciu za jej porušenie ukladá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

35a) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 73 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 41“ vkladajú slová „ods. 1 až 5“.


Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I 68. bodu (§ 35 ods. 24), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.