Zákon č. 310/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 25.11.2016
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 11 až 13, 15 až 23 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a čl. IV bodov 1 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2018 - 31.12.2018 Delená účinnosť
01.01.2017 - 31.12.2017

Všetky časové verzie

01.01.2017

Pôvodný predpis

25.11.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené