Zákon č. 301/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené