Zákon č. 298/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do30.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené