Vyhláška č. 283/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z.

Platnosť od 25.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

OBSAH

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. októbra 2016,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 1 písmeno h) znie:

„h) Elektromagnetické pole6)
Kategória

Charakteristika prác

2.

Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na zamestnanca vyššia ako akčná hodnota expozície elektromagnetickému poľu, ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu.

3.

Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na zamestnanca vyššia ako limitná hodnota expozície elektromagnetickému poľu a zamestnávateľ preukáže, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami expozície elektromagnetickému poľu na zdravie.

4.

Neurčuje sa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.


Tomáš Drucker v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.